Ръкописите на Зографската Света обител

Тук ще откриете описанията на славянската ръкописна сбирка на Зографската Света обител. Този каталог е съставен на основата на труда на Божидар Райков, Стефан Кожухаров и Христо Кодов. Сведенията в електронния вариант е структурирана по различен начин. Откритите разлики са описани детайлно в рубриката Допълнителни сведения. Тези допълнения с времето ще се обогатяват, така щото страниците ще прерастнат в детайлен опис.

Нови преписи на Богородичния акатист от библиотеката на Зографския манастир

В: Светът е слово, словото е свят (Сборник с доклади от юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет).

Библиографски запис

Свещ. Козма Поповски.Кой е най-ранният псалтир между Зографските ръкописи.

Кирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник, с-ци 261-266, 2015. За Зогр.295.

Библиографски запис.

Климентина Иванова. За два светогорски кодекса, съдържащи слова на Йоан Екзарх

Кирило-Методиевски студии, том 18, с-ци 228-247, 2009.

Заглавие на тома "Средновековието в огледалото на един филолог", посветена на проф.д-р Светлина Николова.

За ръкопис Зогр.94

Библиографски запис

Климентина Иванова.Малки бележки върху ръкописи от библиотеката на Зографския манастир

Старобългарска литература, бр 28-29, 1994.  Идентификация на фрагменти от Зографските ръкописи намиращи се в Държавната публична библиотека в Санкт Петербург.

Библиографски запис

Димитър Пеев. История славянобългарска – география на преписите в миналото и днес

Това е осма глава от книгата "История славянобългарска 1762-2012". Научни хоризонти на четвърт хилядолетието", София: Болид-Инс, 2012, с. 58 - 65.

Библиографски запис

Свещ. Козма Поповски.Неизвестни и малко известни ръкописи на Зографската Света обител

свещ. Козма (Красимир) Поповски. Неизвестни и малко известни ръкописи на Зографската Света обител. В: Афон и славянский мир. Сборник 1. Материалы международной научной конференции, посвященной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе. Белград, 16-18 мая 2013 г. Святая Гора Афон: Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, 2014.

Библиографски запис

Г. А. Ильинский. Рукописи Зографского монастыря на Афоне

Ильинский, Г. А. Рукописи Зографского монастыря на Афоне. ИзвестияРусского археологического института в Константинополе 13, 1908. 253 - 276.

Библиографски запис

Маргарет Димитрова, Димитър Пеев. Из историята на Историята – преписи и преработки на Паисиевия текст

Публикацията "Из историята на Историята - преписи и преработки на Паисиевия текст" е публикувана в: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - България, Научни трудове, т. 50, кн. 1, сб. А. Филология, с. 50 - 72. 2012

Библиогпафски запис

Вася Велинова, Димитър Пеев. Щрихи към личността и делото на отец Паисий

Статията е първа глава от книгата "История славянобългарска" и духовният живот през 30-те и 40-те години на XIX век. Паисиада 1762-2012. Юбилеен сборник. Иван Радев (съст.), Велико Търново: Университетско издателство "Свв. Кирил и Методий", с. 19 - 43.

Библиографски запис

Страници

Subscribe to Зографска електронна научно-изследователска библиотека RSS