Зогр. 43

Димитър Пеев. История славянобългарска – география на преписите в миналото и днес

Това е осма глава от книгата "История славянобългарска 1762-2012". Научни хоризонти на четвърт хилядолетието", София: Болид-Инс, 2012, с. 58 - 65.

Библиографски запис

Маргарет Димитрова, Димитър Пеев. Из историята на Историята – преписи и преработки на Паисиевия текст

Публикацията "Из историята на Историята - преписи и преработки на Паисиевия текст" е публикувана в: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - България, Научни трудове, т. 50, кн. 1, сб. А. Филология, с. 50 - 72. 2012

Библиогпафски запис

Вася Велинова, Димитър Пеев. Щрихи към личността и делото на отец Паисий

Статията е първа глава от книгата "История славянобългарска" и духовният живот през 30-те и 40-те години на XIX век. Паисиада 1762-2012. Юбилеен сборник. Иван Радев (съст.), Велико Търново: Университетско издателство "Свв. Кирил и Методий", с. 19 - 43.

Библиографски запис

Subscribe to RSS - Зогр. 43