Център за славяно-византийски проучвания

Славянски ръкописи на Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“

Макар и неголяма по обем сбирката е извънредно ценна по съдържание, тъй като обогатява представата за залеза на българската ръкописна книга. Хронологичният обхват на представените ръкописи обхваща периода от ХІV до края на ХІХ в. В преобладаващата си част ръкописите са с твърде разнообразно и нестандартно съдържание и с много широко географско разпределение.

За да ги разгледате прослете този линк:

Subscribe to RSS - Център за славяно-византийски проучвания