Библиография

Found 50 results
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
И. Карачорова, Авт, Особености в текста на Радомировия псалтир, Palaeobulgarica, бр 4, с-ци 47-60, 1990.
Х. Кодов, Райков, Б., и Кожухаров, С., Авт-ри, Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света гора, том І. София: , 1985.
К. М. Куев, Авт, Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. София: Наука и изкуство, 1979, с 223.
Зографско евангелие - с.146-7; Драганов миней - с.178-9; Сведения за зографски ръкописни фрагменти в руски сбирки;
Л
Н. П. Лихачев, Авт, Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Санкт Петербург: Тип. В. С. Балашев и К, 1891.
М
Л. Макаријоска, Авт, Радомиров псалтир, том 5. Скопје: Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков", 1997, с 331.
На наспор. насл.стр.: Le psautier de Radomir / préparé par Liljana Makarijoska Извори и нивни скратеници, речници: стр. 148 Библиографија: стр. 133-147 [223 единици]
А. Минчева, Авт, Старобългарски кирилски откъслеци, Издателство на БАН. София: Издателство на БАН, 1978.
Зографски листове  - с.39-45.
В. А. Мошин и Гроздановић-Пајић, М., Авт-ри, Водени знак „Круна са звездом и полумесецом“, Библиотекар, том 15, бр 1, с-ци 12 – 20, 1963.
Е. Мусакова, Авт, Бележки върху украсата на Зографското четириевангелие, Светогорска обител Зограф, том 1, с-ци 107-111, 1995.
София: СУ „Св. Климент Охридски”
Е. Мусакова, Авт, Изборното евангелие от централната държавна библиотека в Букурещ и неговите части в сбирките на Рилския и Зографския манастир, Кирило-Методиевски студии, том 18, с-ци 477-494, 2009.
За ръкопис №283.
Е. Мусакова, Авт, Pimen of Zograph’s Manuscripts as an Example of Collaboration Among Scribes, Хризограф, том 2, с-ци 169-199, 2005.
Москва: Сканрус, 2005.
Н
Л. Ненова, Авт, Нови преписи на Богородичния акатист от библиотеката на Зографския манастир., Светът е слово, словото е свят (Сборник с доклади от юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет), с-ци 163–170, 2016.
Л. Ненова, Авт, Ръкопис № 121 от библиотеката на Зографската света обител., Годишник на асоциация „Онгъл“, Т. 16, 2016.
под печат.
В. Николаев, Авт, Водяные знаки на бумаге средневековых документов болгарских книгохранилищ, том 1. София: Народна библиотека, 1954.
П
Х. Паисий, Авт, История славянобългарска: Критическо издание с превод и коментар. Света Гора Атон: Зографска света обител, 2012.
Д. Пеев, Авт, История славянобългарска – география на преписите в миналото и днес, История славянобългарска 1762-2012. Научни хоризонти на четвърт хилядолетието, с-ци 58 - 65, 2012.
К. Петкович, Авт, Зограф, българска обител на Света гора, Цариградски вестник, том 122, 23 май 1853 том, 1853.
Г. Попов, Авт, Състояние и перспективи на проучванията върху ръкописното химнографско наследство на Зографския манастир , Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts, с-ци 127-134, 2008.
свещ.Козма Поповски, Авт, Кой е най-ранният псалтир между Зографските ръкописи?, Кирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник, с-ци 261-266, 2015.
За ръкописен фрагмент Зогр.295
свещ.Козма Поповски, Авт, Неизвестни и малко известни ръкописи на Зографската Света обител, Афон и славянский мир. Материалы международной научной конференции, посвященной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе. Белград, 16–18 мая 2013 г., том 1, с-ци 205-222, 2014.
С
А. П. Стоилов, Авт, Преглед на славянските ръкописи в Зографския мънастир., Приложение на Църковен вестник, том VІІ, VІІІ, ІХ, 1903.
П. Сырку, Авт, Литургические труды патриарха Евтимия Тернавского, том 2, 2 том. Санкт петербург: , 1890.

Страници