Библиография

Found 50 results
Journal Article
Е. Мусакова, Авт, Бележки върху украсата на Зографското четириевангелие, Светогорска обител Зограф, том 1, с-ци 107-111, 1995.
София: СУ „Св. Климент Охридски”
В. Гюзелев, Авт, Библиотеката на Зографския манастир през ХІІІ-ХІV век, Светогорска обител Зограф, том 1, 1995.
В. А. Мошин и Гроздановић-Пајић, М., Авт-ри, Водени знак „Круна са звездом и полумесецом“, Библиотекар, том 15, бр 1, с-ци 12 – 20, 1963.
К. Иванова, Авт, За два светогорски кодекса, съдържащи слова на Йоан Екзарх, Кирило-Методиевски студии, том 18, с-ци 228-247, 2009.
Заглавие на тома "Средновековието в огледалото на един филолог", посветена на проф.д-р Светлина Николова. За ръкопис Зогр.94
И. Карачорова, Авт, За състава на Радомировия псалтир, Старобългарска литература, том 32, с-ци 111-120, 2001.
А. Бояджиев, Авт, Зографските листове, Светогорска обител Зограф, том 1, 1995.
К. Иванова, Авт, Зографският сборник, паметник от края на XIV век, Известия на Института за български език, том 17, 1969.
М. Димитрова и Пеев, Д., Авт-ри, Из историята на Историята – преписи и преработки на Паисиевия текст, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Научни трудове, сб. А. Филология, том 50, бр 1, с-ци 50 - 72, 2012.
С. Аргиров, Авт, Из находките ми в светогорските манастири Хилендар и Зограф, Периодическо списание на Българското книжовно дружество, том 68, 1908.
Е. Мусакова, Авт, Изборното евангелие от централната държавна библиотека в Букурещ и неговите части в сбирките на Рилския и Зографския манастир, Кирило-Методиевски студии, том 18, с-ци 477-494, 2009.
За ръкопис №283.
Д. Пеев, Авт, История славянобългарска – география на преписите в миналото и днес, История славянобългарска 1762-2012. Научни хоризонти на четвърт хилядолетието, с-ци 58 - 65, 2012.
свещ.Козма Поповски, Авт, Кой е най-ранният псалтир между Зографските ръкописи?, Кирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник, с-ци 261-266, 2015.
За ръкописен фрагмент Зогр.295
К. Иванова, Авт, Малки бележки върху ръкописи от библиотеката на Зографския манастир, Старобългарска литература, бр 28-29, 1994.
Идентификация на фрагменти от Зографските ръкописи намиращи се в Държавната публична библиотека в Санкт Петербург.
свещ.Козма Поповски, Авт, Неизвестни и малко известни ръкописи на Зографската Света обител, Афон и славянский мир. Материалы международной научной конференции, посвященной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе. Белград, 16–18 мая 2013 г., том 1, с-ци 205-222, 2014.
Л. Ненова, Авт, Нови преписи на Богородичния акатист от библиотеката на Зографския манастир., Светът е слово, словото е свят (Сборник с доклади от юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет), с-ци 163–170, 2016.
Е. Тончева, Авт, Нотацията в Драгановия миней в контекста на византийско-славянската невмена практика през ХІІІ в., Светогорска обител Зограф, том 2, 1996.
В. Захариев, Авт, Орнаменталната украса на Радомировия псалтир от библиотеката на Зографския манастир, Родина, том 2, бр 2, 1939.
И. Карачорова, Авт, Особености в текста на Радомировия псалтир, Palaeobulgarica, бр 4, с-ци 47-60, 1990.
А. П. Стоилов, Авт, Преглед на славянските ръкописи в Зографския мънастир., Приложение на Църковен вестник, том VІІ, VІІІ, ІХ, 1903.
Г. А. Ильинский, Авт, Рукописи Зографского монастыря на Афоне, Известия Русского археологического института в Константинополе, том 13, с-ци 253–272, 1908.
Л. Ненова, Авт, Ръкопис № 121 от библиотеката на Зографската света обител., Годишник на асоциация „Онгъл“, Т. 16, 2016.
под печат.
Б. Христова, Авт, Ръкописите от XIV век в библиотеката на Зографския манастир, Старобългарска литература, бр 28-29, 1994.
Г. Попов, Авт, Състояние и перспективи на проучванията върху ръкописното химнографско наследство на Зографския манастир , Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts, с-ци 127-134, 2008.
Newspaper Article
К. Петкович, Авт, Зограф, българска обител на Света гора, Цариградски вестник, том 122, 23 май 1853 том, 1853.

Страници