Библиография

Found 50 results
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
E. Heawood, Авт, Watermarks mainly from the 17th and 18th centuries. Hilversum: Paper Publication Society, 1950, с 533.
L
P. Lavrov, Авт, Les Feuillets du Zograph, Revue des Etudes slaves, том 6, 1926.
M
H. Miklas, Авт, Ein Beitrag zu den slavischen Handschriften auf dem Athos, Palaeobulgarica, том 1, 1977.
V. Mošin, Авт, Anchor Watermarks. Amsterdam: Paper Publication Society, 1973.
V. A. Mošin и Traljić, S., Авт-ри, Vodeni znakovi XIII – XIV vijeka. Zagreb: Académie Yougoslave des Sciences et des Beaux-Arts, Institut d'Histoire, 1957.
U
Z. V. Uchastkina, Simon, J., и Simons, G., Авт-ри, A history of Russian hand paper-mills and their water-marks. Hilversum: Paper Publications Society, 1962.
V
A. Vaillant и Lavrov, P. A., Авт-ри, Les Règles de saint Basile en vieux slave : les Feuillets du Zograph, Revue des études slaves,, том 10, бр 1-2, 1930.
Z
A. Zonghi, Авт, Zonghi's Watermarks. Hilversum: Paper Publication Society, 1953.
А
С. Аргиров, Авт, Из находките ми в светогорските манастири Хилендар и Зограф, Периодическо списание на Българското книжовно дружество, том 68, 1908.
Б
А. Бояджиев, Авт, Зографските листове, Светогорска обител Зограф, том 1, 1995.
В
В. Велинова и Пеев, Д., Авт-ри, Щрихи към личността и делото на отец Паисий, in "История славянобългарска" и духовният живот през 30-те и 40-те години на XIX век. Паисиада 1762-2012. , Велико Търново: Университетско издателство "Свв. Кирил и Методий", 2013, с-ци 19 - 43.
А. Велков и Андреев, С., Авт-ри, Водни знаци в османотурските документи, том 1. Три луни. София: НБКМ, 1983.
Н. Вутова, Авт, Филиграноложки проблеми на българските ръкописи от XIV и XV век (Запазени в България), Софийски университет, София, 1984.
Д
М. Димитрова и Пеев, Д., Авт-ри, Из историята на Историята – преписи и преработки на Паисиевия текст, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Научни трудове, сб. А. Филология, том 50, бр 1, с-ци 50 - 72, 2012.
И
Й. Иванов, Авт, Български старини из Македония, 2nd изд. София: , 1931.
Й. Иванов, Авт, Български старини из Македония, 1st изд. София: , 1908.
К. Иванова, Авт, Зографският сборник, паметник от края на XIV век, Известия на Института за български език, том 17, 1969.
К. Иванова, Авт, За два светогорски кодекса, съдържащи слова на Йоан Екзарх, Кирило-Методиевски студии, том 18, с-ци 228-247, 2009.
Заглавие на тома "Средновековието в огледалото на един филолог", посветена на проф.д-р Светлина Николова. За ръкопис Зогр.94
К. Иванова, Авт, Малки бележки върху ръкописи от библиотеката на Зографския манастир, Старобългарска литература, бр 28-29, 1994.
Идентификация на фрагменти от Зографските ръкописи намиращи се в Държавната публична библиотека в Санкт Петербург.
Г. А. Ильинский, Авт, Рукописи Зографского монастыря на Афоне, Известия Русского археологического института в Константинополе, том 13, с-ци 253–272, 1908.

Страници