Библиография

Found 50 results
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
E. Heawood, Авт, Watermarks mainly from the 17th and 18th centuries. Hilversum: Paper Publication Society, 1950, с 533.
L
P. Lavrov, Авт, Les Feuillets du Zograph, Revue des Etudes slaves, том 6, 1926.
M
H. Miklas, Авт, Ein Beitrag zu den slavischen Handschriften auf dem Athos, Palaeobulgarica, том 1, 1977.
V. Mošin, Авт, Anchor Watermarks. Amsterdam: Paper Publication Society, 1973.
V. A. Mošin и Traljić, S., Авт-ри, Vodeni znakovi XIII – XIV vijeka. Zagreb: Académie Yougoslave des Sciences et des Beaux-Arts, Institut d'Histoire, 1957.
U
Z. V. Uchastkina, Simon, J., и Simons, G., Авт-ри, A history of Russian hand paper-mills and their water-marks. Hilversum: Paper Publications Society, 1962.
V
A. Vaillant и Lavrov, P. A., Авт-ри, Les Règles de saint Basile en vieux slave : les Feuillets du Zograph, Revue des études slaves,, том 10, бр 1-2, 1930.
Z
A. Zonghi, Авт, Zonghi's Watermarks. Hilversum: Paper Publication Society, 1953.
А
С. Аргиров, Авт, Из находките ми в светогорските манастири Хилендар и Зограф, Периодическо списание на Българското книжовно дружество, том 68, 1908.
Б
А. Бояджиев, Авт, Зографските листове, Светогорска обител Зограф, том 1, 1995.
В
В. Велинова и Пеев, Д., Авт-ри, Щрихи към личността и делото на отец Паисий, in "История славянобългарска" и духовният живот през 30-те и 40-те години на XIX век. Паисиада 1762-2012. , Велико Търново: Университетско издателство "Свв. Кирил и Методий", 2013, с-ци 19 - 43.
А. Велков и Андреев, С., Авт-ри, Водни знаци в османотурските документи, том 1. Три луни. София: НБКМ, 1983.
Н. Вутова, Авт, Филиграноложки проблеми на българските ръкописи от XIV и XV век (Запазени в България), Софийски университет, София, 1984.
Д
М. Димитрова и Пеев, Д., Авт-ри, Из историята на Историята – преписи и преработки на Паисиевия текст, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Научни трудове, сб. А. Филология, том 50, бр 1, с-ци 50 - 72, 2012.
И
Й. Иванов, Авт, Български старини из Македония, 2nd изд. София: , 1931.
Й. Иванов, Авт, Български старини из Македония, 1st изд. София: , 1908.
К. Иванова, Авт, Малки бележки върху ръкописи от библиотеката на Зографския манастир, Старобългарска литература, бр 28-29, 1994.
Идентификация на фрагменти от Зографските ръкописи намиращи се в Държавната публична библиотека в Санкт Петербург.
К. Иванова, Авт, Зографският сборник, паметник от края на XIV век, Известия на Института за български език, том 17, 1969.
К. Иванова, Авт, За два светогорски кодекса, съдържащи слова на Йоан Екзарх, Кирило-Методиевски студии, том 18, с-ци 228-247, 2009.
Заглавие на тома "Средновековието в огледалото на един филолог", посветена на проф.д-р Светлина Николова. За ръкопис Зогр.94
Г. А. Ильинский, Авт, Рукописи Зографского монастыря на Афоне, Известия Русского археологического института в Константинополе, том 13, с-ци 253–272, 1908.

Страници