Библиография

Found 50 results
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
V. Mošin, Авт, Anchor Watermarks. Amsterdam: Paper Publication Society, 1973.
H
Z. V. Uchastkina, Simon, J., и Simons, G., Авт-ри, A history of Russian hand paper-mills and their water-marks. Hilversum: Paper Publications Society, 1962.
L
P. Lavrov, Авт, Les Feuillets du Zograph, Revue des Etudes slaves, том 6, 1926.
C. M. Briquet, Авт, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusq'en 1600, 2nd изд, 4 том. Leipzig: Hiersemann, 1923.
A. Vaillant и Lavrov, P. A., Авт-ри, Les Règles de saint Basile en vieux slave : les Feuillets du Zograph, Revue des études slaves,, том 10, бр 1-2, 1930.
P
Е. Мусакова, Авт, Pimen of Zograph’s Manuscripts as an Example of Collaboration Among Scribes, Хризограф, том 2, с-ци 169-199, 2005.
Москва: Сканрус, 2005.
V
V. A. Mošin и Traljić, S., Авт-ри, Vodeni znakovi XIII – XIV vijeka. Zagreb: Académie Yougoslave des Sciences et des Beaux-Arts, Institut d'Histoire, 1957.
W
E. Heawood, Авт, Watermarks mainly from the 17th and 18th centuries. Hilversum: Paper Publication Society, 1950, с 533.
Z
A. Zonghi, Авт, Zonghi's Watermarks. Hilversum: Paper Publication Society, 1953.
Б
Е. Мусакова, Авт, Бележки върху украсата на Зографското четириевангелие, Светогорска обител Зограф, том 1, с-ци 107-111, 1995.
София: СУ „Св. Климент Охридски”
В. Гюзелев, Авт, Библиотеката на Зографския манастир през ХІІІ-ХІV век, Светогорска обител Зограф, том 1, 1995.
Й. Иванов, Авт, Български старини из Македония, 2nd изд. София: , 1931.
Й. Иванов, Авт, Български старини из Македония, 1st изд. София: , 1908.
З
К. Иванова, Авт, За два светогорски кодекса, съдържащи слова на Йоан Екзарх, Кирило-Методиевски студии, том 18, с-ци 228-247, 2009.
Заглавие на тома "Средновековието в огледалото на един филолог", посветена на проф.д-р Светлина Николова. За ръкопис Зогр.94
И. Карачорова, Авт, За състава на Радомировия псалтир, Старобългарска литература, том 32, с-ци 111-120, 2001.
К. Петкович, Авт, Зограф, българска обител на Света гора, Цариградски вестник, том 122, 23 май 1853 том, 1853.
А. Бояджиев, Авт, Зографските листове, Светогорска обител Зограф, том 1, 1995.
К. Иванова, Авт, Зографският сборник, паметник от края на XIV век, Известия на Института за български език, том 17, 1969.
И
М. Димитрова и Пеев, Д., Авт-ри, Из историята на Историята – преписи и преработки на Паисиевия текст, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Научни трудове, сб. А. Филология, том 50, бр 1, с-ци 50 - 72, 2012.

Страници