Библиография

Found 50 results
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Щ
В. Велинова и Пеев, Д., Авт-ри, Щрихи към личността и делото на отец Паисий, in "История славянобългарска" и духовният живот през 30-те и 40-те години на XIX век. Паисиада 1762-2012. , Велико Търново: Университетско издателство "Свв. Кирил и Методий", 2013, с-ци 19 - 43.
С
Г. Попов, Авт, Състояние и перспективи на проучванията върху ръкописното химнографско наследство на Зографския манастир , Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts, с-ци 127-134, 2008.
К. М. Куев, Авт, Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. София: Наука и изкуство, 1979, с 223.
Зографско евангелие - с.146-7; Драганов миней - с.178-9; Сведения за зографски ръкописни фрагменти в руски сбирки;
А. Минчева, Авт, Старобългарски кирилски откъслеци, Издателство на БАН. София: Издателство на БАН, 1978.
Зографски листове  - с.39-45.
Р
Б. Христова, Авт, Ръкописите от XIV век в библиотеката на Зографския манастир, Старобългарска литература, бр 28-29, 1994.
Л. Ненова, Авт, Ръкопис № 121 от библиотеката на Зографската света обител., Годишник на асоциация „Онгъл“, Т. 16, 2016.
под печат.
Г. А. Ильинский, Авт, Рукописи Зографского монастыря на Афоне, Известия Русского археологического института в Константинополе, том 13, с-ци 253–272, 1908.
Л. Макаријоска, Авт, Радомиров псалтир, том 5. Скопје: Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков", 1997, с 331.
На наспор. насл.стр.: Le psautier de Radomir / préparé par Liljana Makarijoska Извори и нивни скратеници, речници: стр. 148 Библиографија: стр. 133-147 [223 единици]
П
А. П. Стоилов, Авт, Преглед на славянските ръкописи в Зографския мънастир., Приложение на Църковен вестник, том VІІ, VІІІ, ІХ, 1903.
Н. П. Лихачев, Авт, Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Санкт Петербург: Тип. В. С. Балашев и К, 1891.
Н
Е. Тончева, Авт, Нотацията в Драгановия миней в контекста на византийско-славянската невмена практика през ХІІІ в., Светогорска обител Зограф, том 2, 1996.
Л. Ненова, Авт, Нови преписи на Богородичния акатист от библиотеката на Зографския манастир., Светът е слово, словото е свят (Сборник с доклади от юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет), с-ци 163–170, 2016.
свещ.Козма Поповски, Авт, Неизвестни и малко известни ръкописи на Зографската Света обител, Афон и славянский мир. Материалы международной научной конференции, посвященной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе. Белград, 16–18 мая 2013 г., том 1, с-ци 205-222, 2014.
М
К. Иванова, Авт, Малки бележки върху ръкописи от библиотеката на Зографския манастир, Старобългарска литература, бр 28-29, 1994.
Идентификация на фрагменти от Зографските ръкописи намиращи се в Държавната публична библиотека в Санкт Петербург.
Л
П. Сырку, Авт, Литургические труды патриарха Евтимия Тернавского, том 2, 2 том. Санкт петербург: , 1890.
И
Х. Паисий, Авт, История славянобългарска: Критическо издание с превод и коментар. Света Гора Атон: Зографска света обител, 2012.
Д. Пеев, Авт, История славянобългарска – география на преписите в миналото и днес, История славянобългарска 1762-2012. Научни хоризонти на четвърт хилядолетието, с-ци 58 - 65, 2012.
Е. Мусакова, Авт, Изборното евангелие от централната държавна библиотека в Букурещ и неговите части в сбирките на Рилския и Зографския манастир, Кирило-Методиевски студии, том 18, с-ци 477-494, 2009.
За ръкопис №283.
С. Аргиров, Авт, Из находките ми в светогорските манастири Хилендар и Зограф, Периодическо списание на Българското книжовно дружество, том 68, 1908.

Страници