Маргарет Димитрова, Димитър Пеев. Из историята на Историята – преписи и преработки на Паисиевия текст

Публикацията "Из историята на Историята - преписи и преработки на Паисиевия текст" е публикувана в: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - България, Научни трудове, т. 50, кн. 1, сб. А. Филология, с. 50 - 72. 2012