Служба за иконата „Св. Богородица Акатистна“ и тропари за Зографски светци от 1910 г., Зогр. 302

o. Козма
Петко Петков

Общо наименование: Служба за иконата „Св. Богородица Акатистна“ и тропари за Зографски светци.
Гланцирана хартия Няма; 36 ff. 195 x 137 mm 154 x 112 mm (текст)
Фолиация: Оригинална буквена фолиация 1–37, с пропусната номерация на л. 36; съвременна фолиация с молив, с арабски цифри 1–36, последният лист не е номериран.
Ръкописът е добре запазен. Празни листове: 2 и 30r-37r.
116
Черно за текста; заглавният лист (л. 1r–1v) е писан с червеникавокафяво мастило; на две места с червено мастило с почерка на преписвача са направени добавките: „Такожде и“ пред кондака на глас IV за Зографските светци (л. 29r) и буква „е“ в думата прощенїе (л. 29v).

Картон, обвит в жълтооранжев плат; платнен гръб с червенокафяв цвят. Предният форзац е кариран лист от тетрадка голям формат, залепен от вътрешната страна на лявата корица.

А.

(1r–1v) . Анонимен
Кирилица. Ръкописно писмо, ново

Правопис: Църковнославянски

Б.

(2r–29v) . Панарет Зографски (?)
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

Вероятният преписвач е монах Панарет (библиотекар), чиито подписани ръкописи са Зогр. 351, 353, 354.
Молитвеник Целият текст е пригоден за зографската икона от Службата за Акатистната икона, вероятно от печатно руско издание, защото на л. 10v срещу „Славѧнскихъ православныхъ странъ“ в полето преписвачът бележи: „Вꙿ подлинницѣ сице: Радꙋ́йсѧ, Рѡссїйскїѧ страны и проч...“; подобна бележка има и на л. 21v; на л. 21r срещу „сꙋ́щаѧ Болгарїа“ в полето: „Вꙿ подлинницѣ сице: Великаѧ и Малаѧ Рѡссїа, ꙗкоже Гора...
1. (1r) . Заглавие на Служба за иконата „Св. Богородица Акатистна“. Заглавие: Слꙋ́жба Прес͠тѣй Бцⷣѣ. въ че́сть и па́мять Зѡгра́фскiя Чудотво́рныя Ея̀ İкѡ́ны, имену́емыя „Услы́шательница“ или „Ака́ѳі̇сная“ (Праздникъ КИ҃го Jю́лі̇я) и Тропари31 и Кондакѝ Ст҃ы̀мъ, ко̀ихъ слу́жбы не обрѣта́ются въ ̓о́бщихъ печа̀тныхъ мине́яхъ. ҂АЦ҃І года.
3. (27r–29v) . Тропари и кондаци на светците, чиито служби не се намират в обикновените минеи. Включени са тропари и кондаци само за Зографски светци св. Козма (22.09) и св. 26 преподобномъченици (10.10).
Бележки на книжовника

(28v (във вътрешното поле) ) . 11 VII 910 , т.е. 11.07.1910 г.

Приписки
  • (1v) . Тази книжица е написана за гробищната църква; никой не е въ правото да я усвои. 1910 година.
1910.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.