Ватиканска апостолическа библиотека

Дигиталните копия в тази колекция са любезно предоставени от Ватиканската апостолическа библиотека за проекта на Катедра "Кирилометодиевистика" на Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски" Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания (BG051PO001-3.3-04-0011)

Според договора ни с Ватиканската апостолическа библиотека "копия от изображенията (на хартиен, електронен носител или на друг формат) могат да се направят от Софийския университет единствено за целите на индивидуалната научноизследователска работа. Заинтересованото лице трябва да отправи писмена молба до Ватиканската апостолическа библиотека, която от своя страна ще уведоми Софийския университет за евентуалното разрешение да се направи поисканото копие. Софийският университет може да поиска заявителят да заплати сумата, предвидена по съответните тарифи. Копия за професионална употреба (публикация в печат или по електронен път, или за всякаква друга употреба, различна от индивидуалните научни изследвания) трябва да се поискат непосредствено от Ватиканската апостолическа библиотека, която ще приложи своите тарифи".

 

Информация за сбирката

1. Ръкописи от сбирката на Ватиканската апостолическа библиотека. (СУ, кат. Кирилометодиавистика).

2. Vatican library. Cortile del Belvedere, V-00120 Vatican City. Manuscript department (https://www.vatlib.it/home.php?pag=dipartimento_manoscritti)

3. Общо 33 славянски ръкописа от различни колекции на (ВАБ).

4. Ръкописи от Х-ХVІІІ в.

5. В колекцията са влючени: Манасиева хроника(Vat.Sl.2), Асеманиево евангелие(Vat.Sl.3), Ватикански палимпсест( Barb.Gr 388), Служебник свитък (първа пол. ХІVв.)( Vat.Sl.9), Служебник (Исидоров)( Vat.Sl.14) и др.

6. Интернет връзки:

6.1. Ватиканска библиотека, ръкописни колекции: https://www.vatlib.it/home.php?pag=fondi_manoscritti

6.2. Cyrillomethdiana (портал за славистика): http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/index.php/manuscripts/-2-84882

 

Списък на дигиталните копия от ръкописи

Vat.Sl.1 Хърватска хроника на дуклянския презвитер,XVI в. - 20 л.

Vat.Sl.2 Манасиева хроника, XIVв.- 207 л.

Vat.Sl.3 Асеманиево евангелие, X в.- III+158 л.

Vat.Sl.4 Изборно евангелие, XIII в. - II+274 л.

Vat.Sl.5 Никодимово евангелие, XV в. - II+238 л.

Vat.Sl.6 Изборно евангелие, XVI в. - III+386 л.

Vat.Sl.7 Четвероевангелие (фрагмент), XVI в.- 1+8 л.

Vat.Sl.8 Псалтир с последование, XIV-XV в. - II+130 л.

Vat.Sl.9 Служебник свитък, XIV в.

Vat.Sl.12 Полемично -догматичен сборник, XVII в. - III+141 л.

Vat.Sl.13 Псалтир с последование, XV в. - V+189 л.

Vat.Sl.14 Служебник (Исидоров), XIV-XV в. - I+149 л.

Vat.Sl.15 Псалтир, XV в. - II+208 л.

Vat.Sl.19 Бревиар, XV в. - III+384 л.

Vat.Sl.20 Полемичен сборник, XVIII в. - 40 л.

Vat.Sl.24 Апостол, XVI в. - 251+7 л.

Vat.Sl.26 Богослужебен сборник, XIV-XV в. - 360 л.

Vat.Sl.27 Октоих, XV в. - 257 л.

Vat.Sl.28 Празничен миней, XVI в. - 284 л.

Vat.Sl.29 Празничен миней, XVI в.-453 л.

Vat.Sl.38 Месецослов с тропари и кондаци, XV в.-197 л.

Vat.Sl.44 Служебник, XVII в. - 140 л.

Vat.Sl.53 Служебник, XVII в. - 69 л.

Vat.Sl.63 Типик и часослов, XV в. - 370 л.

Vat.Sl.66 Фрагмент от апостол, XII-XIII в. - 75+2 л.

Vat.Gr.1748 Славянски превод на Симеон Сит, XV в. - VIII+128 л.

Vat.Gr.2502 Bатикански палимпсест, X-XI в. - 139 л.

Barb.Gr 388 Барберински палимпсест, XIV в. - 165 л.

Borg. Illir.12 Патаренски апокалипсис, XV в. - 60 л.

Borg. Illir.15 Велик требник на Киевския митрополит, XVI в. - III+478 л.

Borg. Illir.23 Съчинения на Петър Богдан - I+222 л.

Ottob.Gr.424 Фрагмент на служебен миней за месец май, XIV в. - 1 л.

Arch.Cap.S.Pietro C152 Българо-гръцки речник и запис на народни песни (Костурски речник), XVI в. - 155 л.