Корпус от старобългарски текстове/Corpus of Old Slavic texts - Trondheim(Nor)-Sofia(Bg)