Стишен пролог за март-август от началото на XVII век, Зогр. 5

Общо наименование: Пролог. Конкретно наименование: Пролог стишен за март – август. Страна: Гърция. Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 5. Каталог: 5. 1  Предишен каталог: 180. 2  Предишна сигнатура: I.а.5. 3  Предишна сигнатура: I.б.5. 4 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Дебела, със ситни вержори и воден знак Водни знаци: Котва в кръг с трифил отгоре, буква G отдолу и контрамарка букви BV с трифил отгоре подобен Mošin 1973 , Nr 2117 от 1600–1620 ; Листове: 342 ff. Размери: 280 x 185 mm (листове);
Фолиация: Библиотечна фолиация с молив, горе вдясно.
Състояние: Без липси, добре запазен ръкопис.
Оформяне на страницата: 1 кол., 25 реда на страница;
Украса

Голяма квадратна плетенична заставка в балкански стил и множество червени растително-геометрични инициали.

Подвързия

Нова, библиотечна.

Книжовници

Няколко ръце

книжовник

Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен, етрополски тип
Българска безюсова редакция, ресавска, със следи от по-стар български юсов извод

Съдържание

Стишен пролог за месеците март–август. Сред проложните четива има две свързани с българската история: 1 юли, Житие на Петър Патрикий в Евандре, който при войната на Никифор с българите бил пленен, но успял да се спаси; 25 юли – разказ за избитите при българите византийци по време на похода на Никифор.
Допълнения
 • (342v) . + цона милчовь плати за сию книгꙋ і за повезию даде р҃
  и л҃ да слꙋжи за неговꙋ дш҃ꙋ а за бащинꙋ дш҃ꙋ
  и за тошинꙋ дш҃ꙋ оу҅ ст҃аго пр҃оока илию
 • (342v, под предната приписка) . от 1680 г. : + да се знае кога пратихме· тиꙗ пролози по дꙋхо
  вника· митрофана· в ло(т꙯) (!)· з҃·р҃·п҃·и҃· и ти дꙋховни
  че5  етимие (!)· а що се моли за тиꙗ книги та хи пра
  тихме по дꙋховника митрофана· нека работа
  паки да знаешъ6 да хи препишете· що ѡ̈тиде харачъ
  а ти пиши та ни прати· ние щеме плати така да знате7 
  по(м҃) (!) поповъ· ере(и҃)· ста́ко· радъ· калина єре(и҃)· илиꙗ михаилъ
  бока· влчо дѡ̈да цветко влкна рада раћа
  стана калина дмитра· нехра герговꙋкна (!) 8  препишите9 
  тиꙗ· имена и ппоменете· и васъ б҃ъ да помене и поми
  лꙋе· –

История

Дата на написване: 17. век, първа четвърт. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание: 5. СТИШЕН ПРОЛОГ за м. март–август.
XVII в. 342 л. хартия. Зап.-бълг. редакция.
Отд. Ia/б/ 5
Илински, № 180.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография