Език

Описание Документ
Описание Документ
Описание Документ
Greek
Безюсов (ресавски)
Безюсов, ресавски
Български
Български произход
Български езикови черти
В молитвените текстове на последованието ‒ традиционен, а в указанията и обясненията ‒ руски.
Гръцки и църковнославянски език.
Двуеров, двуюсов
Западнобългарски езикови особености. Вероятно текстът е преписан от източнобългарски извод.
Западнобългарски произход, преписан от източнобългарски извод.
Личат български езикови особености.
Молдавски особености
Новобългарски
Новобългарски елементи
Новобългарски с източнобългарски особености
Новобългарски с някои църковнославянски елементи, както и някои източнобългарски особености, като редукция на /е/ > /и/.
Новобългарски с някои църковнославянски елементи
Новобългарски със западни говорни особености и с църковнославянизми.
Паметникът заслужава диалектоложко проучване
Писан в западните български краища по източнобългарски извод.
Румънски
Руски
Руски (л. 1r‒30r) и традиционен (л. 30v–35v).
Руски език с архаични елементи.
Руски и полски
Руски от XVIII век
Руски от ХІХ в.
Руски със силно църковнославянско влияние върху лексиката и граматиката
Ръкописът е сръбски, но преписван по източнобългарски извод.
Сръбски езикови черти.
Старобългарски
Традиционен
Традиционен в Службата; новобългарски с църковнославянски правописни елементи, включително с ударения и придихания в Сказанието за св. Георги.
Традиционен и новобългарски
Традиционен и новобългарски
Традиционен и църковен гръцки, предаден с кирилица
Традиционен с новобългарски езикови елементи в патеричния разказ
Традиционен с отделни русизми
Традиционен с руски особености
Традиционен със силно влияние от новобългарски и с многобройни синоними, разясняващи в скоби непознати, остарели или новонавлезли в езика славянски думи и заемки.
Традиционен, част от бележките на книжовника са на руски език с украиски фонетични особености
Традиционен. На л. 54r, 62r ‒ песнопения на гръцки език с кирилица.
Украински черти
Църковен гръцки
Църковнославянски