Поучителни слова от Пролога от XIX век, Зогр. 402

Общо наименование: Поучителни слова от Пролога. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 402. Каталог: 402.
Няма; 39 ff. 160 x 100 mm 125 x 80 mm (текст)
Добро. Липсват първите два листа и краят на ръкописа.
117
Черно за текста и оранжево за рубриките и инициалите.

На л. 5r, 9r, 14r, 18r, 20v, 26v, 32r, 34v, 36v, 38r, 39r ‒ елементарни заставки, грубо изработени с черно мастило, повечето представляващи тясна, дълга композиция с подобия на растителни мотиви и кръст в средата. На л. 4v, 8v, 13v, 17v, 20r, 26r, 31v, 34r, 36r ‒ концовки, също така грубовато изработени, в причудливи форми.

Няма

Анонимен
Кирилица. Полуустав, неправилен
Новобългарски с източнобългарски особености

Правопис: Архаичен

С букви ѧ за /йа/, /’а/, ѫ за /ъ/ невинаги на етимологичното си място, ѣ невинаги на етимологичното си място, ы, й, краесловни ерове, надредни знаци по църковнославянски образец.

Съдържа Поучения, избрани и преведени на новобългарски от източнославянска печатна редакция на Пролога Източник: Ако се съди по названието на месеците, за своя превод книжовникът вероятно е имал под ръка белоруски или украински печатен Пролог – вж. названията вересень, вресень или рувенъ – септември; студень – декември или януари; листопадъ – ноември; лютый – февруари..
1. (ff. 1r–4v) . Притча за слепия и сакатия, приписвана на св. Кирил Туровски .
2. (ff. 5r–8v) . Притча заради този светъ щу скоро заминува. 19.11.
3. (ff. 9r–13v) . Притча Варлаамова заради живота человеческiй, и заради смерттѫ му. 22.11
4. (ff. 14r–17v) . Притча Варлаамова кѫмъ Iωсафа, за хрiстiанскiя животъ. 23.11
5. (ff. 18r–20r) . Притча Варлаамова за еретицыте, и за iдωлошатацыте. 24.11
6. (ff. 20v–26r) . Притча Варлаамова за богатите и за сиромасите. 28.11
7. (ff. 26v–31v) . Притча Ефремωва, за праведныте, и грѣшныте, и за б(о)жiето дѫлготарпенiе. 30.11
8. (ff. 32r–34r) . Притча Арсенiева, заради человеческите рабути. 03.12 01.12
9. (ff. 34v–36r) . Притча от Патерика (ω ω(т)ците) душепотребна, каза я единъ на отцыте. 16.02
10. (ff. 36v–38r) . Слово за гнѣвъ, защо който даржи гнѣвъ на другарыте си, въ дiаволска власть са придава. 03.09
11. (ff. 38r–38v) . Слово от Лимониса за (единъ) калугеръ, дето щеши да го оубiй (единъ) турчинъ . 04.09
12. (ff. 39r–39v) . Слово от Лимониса срещу мързела за подканените. 07.09
Бележки на книжовника
  • (f. 36r) . : Тезы до тука са избраны, деветь притчи: ѕ҃ варлаамови. а҃ ефремова. и еднѫ арсенюва. а еднѫ ѿ отечника.
    А ѿ тукъ на тѫй са и те из̾браны и душепотребны, слова, за полз[ ѫ ] които читѫтъ и слушатъ.

В полетата на места са написани синоними на думи, употребени в текста, славянски или турски.

19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.