Органически устав на Света гора от 1916 г., Зогр. 345

Общо наименование: Органически устав на Света Гора. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 345. Каталог: 345. Предишен каталог: 237. Предишна сигнатура: III.з.12.
С редове, фабрична Няма; 55 ff. 250 x 150 mm 202 x 125 mm (текст)
Фолиация: Оригинална пагинация 1‒106; първите два листа са без номерация.
Добро. Страници 99, 102–105: Празни.
123
Черно за текста, червено за заглавието на с. 1.

На с. 1 малък двойноконтурен инициал, писан с червено мастило, покрито с прости декоративни форми с черно мастило.

Тънък картон, обвит с мраморна хартия; платнен гръб; форзаци от синя хартия.

Антони Зографски
Кирилица. Полуустав, подражание на църковнославянски шрифт
Традиционен със силно влияние от новобългарски и с многобройни синоними, разясняващи в скоби непознати, остарели или новонавлезли в езика славянски думи и заемки.

Правопис: Църковнославянски с ударения

Органически устав на Света гора
1. (неномериран втори лист (титулна страница)) . Органически устав на Света гора. Заглавие: Канонизмъ Святой Горы Атонской
2. (с. 1–98) . Предисловие и 215 параграфа..
3. (с. 100–101) . Образец на келиотски договор. Заглавие: Пла́нъ (схе́дїон) келлїѡ́тскаго омоло́га
Бележки на книжовника
  • (титулната страница) . Преписасѧ ѿ бырзописъ на типъ, предстоѧнїемъ оц҃а Іѡилѧ (въ качеството си Антїпросопъ въ Кареѧ), изꙿ рꙋки́ же м-ха Антwнїѧ. Зѡграфскихъ.
1916.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.