Цветник духовен от XIX век, Зогр. 385

Общо наименование: Цветник духовен. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 385. Каталог: 385.
Плътна, леко грапава Герб с лъвове и корона (фрагмент) неидентифицирана ; Неидентифициран. 66 ff. 154 x 100 mm 105 x 70 mm (текст) – f.2; 128 x 75 mm (текст) – ff.3-39/41-66; 128 x 75 mm (текст) – 40v;
Фолиация: Фолиация с молив, 1‒66
Добро; има следи от вредители и влага. Празни листове: 1r-1v; 65v, 66v (и на двата – приписки)
114–34При основния книжовник ‒ по 34‒41 реда на страница, при останалите ‒ по 14, 15, 18, 19 реда на страница
При А/ и Д/ ‒ кафяво; при останалите книжовници ‒ черно за основния текст и червено за инициали и заглавия.

Няма, с изключение на графични, несръчно оформени знаци –концовка на л. 22v и плетеничен разделителен знак на л. 29v и 31r.

Картон, облечен с кафява кожа. Орнаментика със сляп отпечатък: върху двете корици ‒ идентични композиции от бордюр с прост орнамент; в полето ‒ кръстообразна фигура в рамка, от няколко вида щемпели, напомнящи части от наниз.

Петима книжовници

А.

(ff. 2r–2v, 51v.16‒56r, 57r–64r, 66r). Анонимен
Кирилица. Полуустав
Традиционен с отделни русизми

Правопис: Църковнославянски

Б.

(ff. 3r‒22v, 24r.28‒35v.30). Анонимен
Кирилица. Бързопис
Традиционен с отделни русизми

Правопис: Църковнославянски

В.

(ff. 23r‒24r.27, 35v.32–40r, 41r‒51v.15). Анонимен
Кирилица. Полуустав с отделни бързописни начертания
Традиционен с отделни русизми

Правопис: Църковнославянски

Г.

(ff. 64v‒65r) . Анонимен
Кирилица. Бързопис
Традиционен с отделни русизми

Правопис: Църковнославянски

Д.

(f. 41v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав
Традиционен с отделни русизми

Правопис: Църковнославянски

Цикъл от духовни стихове на различни теми. Духовните цветници (тип флорилегии) са широко разпространени в руската книжнина, различни по съдържание сборници с назидателни и душеспасителни съвети, мисли, сентенции, извлечения от Св. Писание, от писанията на св. отци, от патерици, от руски подвижници и други текстове; в някои Цветници съдържанието е разделено по теми. Подборката засяга различни аспекти на християнската вяра и нравственост. Тя може да е поръчка в определен манастир или да е индивидуално дело. Цветникът в този ръкопис е личен подбор от няколко книжовници, отчасти и от печатни книги.
1. (2r‒2v) . Евангелски текстове (откъси).
2. (3r‒4v) . Сентенции, главно от Еклисиаста.
3. (4v‒12v) . Цитати от Библията и писанията на отците, започва с темата на поста.
4. (4v‒12v) . Цикъл от духовни стихове на различни теми. Поучение за Църквата в двустишия с азбучен акростих от 34 букви и 5 допълнителни двустишия; Похвала за светците „рифмотворена“; стихове срещу пиянството; няколко стиха за смъртта на човека).
5. (19r‒22v) . Стихи краесогласни за похвала на преподобния Йоасаф индийския цар, ученика на Варлаам. Включва и стихотворната молитва на 4  в пустинята
6. (23r‒39v) . Назидания от библейски книги. Oт отците (от старчеството) за безмълвието, молитвата и т.н., както и извлечения от Тактикона на Никон Черногорец и от Тропника. Източник: На л. 33v е отбелязано, че извадките са от сборника „Руно орошеное“, но те не отговарят на съчинението на св. Димитрий Ростовски под същото име, а продължават структурата на Цветника..
7. (39v‒40r) . Книга на Иисус, син Сирахов (откъс).
8. (40v) . Патеричен разказ. Incipit: Инь старець вопроси Арсенїа о͠че что сотворꙋ глаголють ми помишленїѧ…
9. (41r‒51v) . Книга „Ставрофила“: „Словеса Христова“ (кратки извлечения). Оригиналното заглавие на книгата „Ставрофила“ е „Царският път на Кръста Господен, водещ към вечния живот“, превод от латински (оригинално заглавие Regia via crucis) издена от св. Йоан (Максимович), митр. Тоболски през 1709 г. (Йоан (Максимович) 2010). Тя се състои от беседи между Иисус Христос, разясняващ християнските истини, и девицата Ставрофила. Нравоучителното ѝ съдържание привлича православните и тя е издадена през ХІХ в. в Оптина пустиня, като Иисус Христос е заменен с ангел. Изданието е дело главно на отец Климент Зедерхолм, йеромонах в Оптина, който след 1860 г. пребивава на Атон и общува с игумена на Зограф о. Антим.
10. (51v‒55v) . Цитати от евангелията с тълкования и други нравоучителни изречения; цитати от Стария Завет (за цар Манасия) и тълкования.
11. (51v‒56r) . Няколко апокрифни текста от Адамовия цикъл и от книгата „Тръбите на светия архистратиг Михаил“. С мисъл, приписана на св. Августин, че ще се спасят толкова от човеците, колкото е броят на падналите ангели.
12. (57r‒63r) . Основно преразкази с апокрифни елементи на наративите, свързани със Сътворението. Mисли за жените, нравоучителни пасажи (отговор на философа какво е човек, предсмъртно поучение на Фроней и няколко сентенции).
13. (63r‒64r) . Извлечения от Хронографа за иноците. Всъщност кратки мисли за иноческите изкушения
14. (64v‒65r) . Притча от Духовна аптека. Заглавие: Поученїе из Отечника ѕѣло полезно Incipit: Глаголаху ѡц҃ы ꙗко мнихъ прїиде ва град
15. (66r) . Духовни стихове. Incipit: Увы, душе моя грешная
Бележки на книжовника
  • (f. 1v) . От ръката на А: Сїѧ̀ кни́га імену́етсѧ цтни́къ (!).
  • (на вътрешната страна на дясната корица) . Бележка от ръката на първия книжовник: Сїѧ... монах ... ала́тарца (!) подъписа́лъ своею рукою
  • Същият книжовник е оставил на много места маргинални знаци в частта на втория писач.
Приписки

Многобройни, сред които:

  • (ff. 1r–1v) . Преписано песнопението „Достойно есть“.
  • (ff. 1r–1v, 66v) . Драсканици и проба на перото
  • (f. 65v) . Сїю̀ кни́гу писаⷧ ле́вою рукою; Сїю̀ книгꙋ читаⷧ монаⷯ Iѡвъ оуроженецъ Малоросїйский города Самарѣ и подписалъ левою рокою [...]
19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.