Четириевангелие от началото на XIV век, Зогр. 56

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 56. Каталог: 56. 1  Своден каталог: 124. 2  Предишен каталог: 20. 3  Предишен каталог: 13. Предишен номер в ръкописа: 13. 4  Предишен каталог: 57. Предишен номер в ръкописа: 57. 5  Предишен номер в ръкописа: 10. 6  Предишен номер в ръкописа: 5. 7  Предишна сигнатура: I.е.10. Предишна сигнатура в ръкописа: Ι.е.10. 8  Предишен номер в ръкописа: I.д.10 . 9 

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. Различен по дебелина и по цвят, лошо обработен, с много дупки. Листове: 175 ff. Размери: 192 x 102 mm (листове); 152 x 75 mm (текст)
Състояние: В началото липсват 24 листа (3 свезки), между л. 169 и 170 липсва 1 лист. На края липсват 2 или три листа.
Оформяне на страницата: 1 кол., 28–32 реда на страница;
Украса

Плетенични инициали.

Книжовници

А. книжовник

Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, въздребен, не много изискан, но от опитен писач
Език Писан в западните български краища по източнобългарски извод. Едноеров правопис (ь) С несистемна и непоследователна употреба на букви за носови гласни.

Съдържание

Започва от Мат. 9:1. Таблица на евангелските четива. Месецослов. От славянските светци са поместени памети и четива на св. Петка Търновска, св. Иван Рилски, св. Кирил, св. Йоаким Осоговски. Евангелски четива за разни треби.

История

Дата на написване: 14. век, начало. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен лист напечатан текст, залепен напреки на корицата, с кратко описание: 57. ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от XIII-XIV в.
175 листа пергамент. Българска редакция.
Отд. I д /е?/ 10
Илински, № 13.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография