Четириевангелие и Апостол от 50-те години на XIV в., Зогр. 6

Общо наименование: Евангелие и Апостол. Конкретно наименование: Четириевангелие и Апостол. Страна: Гърция. Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 6. Каталог: 6. Райков и др. 1994 Своден каталог: 137. 2  Предишен каталог: 29. Кодов, Райков, Кожухаров 1985 Предишен каталог: 46. Ильинский 1908 Предишна сигнатура: I.а.1. Райков и др. 1994; Кодов, Райков, Кожухаров 1985

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Дебела, жилава. С широки вержори. Водни знаци: Бик близък до образците, посочени у Mošin, Traljić 1957 , Nr 1582 и , Nr 1584 от 1340–1349 г. ; Камбана Mošin, Traljić 1957 , Nr 2832 от 1350 г . Листове: I+309+13 ff. Размери: 285 x 215 mm (листове); 220 x 145 mm (текст)
Фолиация: Библиотечна фолиация.
Тетради: В евангелската част тетрадите са неномерарирани, в апостолския те са означени с буквена цифра в полето над текста.
Състояние: От първата тетрада на евангелието има само един лист, от първата на апостола – 3, а от последната на апостола – един лист.
Оформяне на страницата: 1 кол., 25 реда на страница;
Мастило: В червенословните заглавия се използва и жълта боя, понякога комбинация жълто и зелено, с която се запълват празните полета на буквите и пространството между тях – похват, който е известен от по-ранна епоха.
Украса

  • (38r) . Малка плетенична заставка към Евангелието от Марко
  • (ff. 139v, 149v). Малки заставки от византйски тип.

Подвързия

Нова, картон, облечен в лилаво платно, с кожен гръб.

Книжовници

А. книжовник

(ff. 1r–64v, 76r13–76r25, 135v–153v, 154r–309r). Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, разреден, писан от неопитна ръка
Едноеров (с ь), безюсов

Б. книжовник

(Останалата част) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав
Едноеров (с ь), безюсов (следи от юсове)

В. книжовник

(Допълнения на много места в ръкописа) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, дребен, обигран
Едноеров (с ь), двуюсов правопис Прави допълнения на много места в текста, допълва пропуснати думи и изрази, типикарски указания и препратки, а в синаксара на евангелието добавя празнуването на св. Иван Рилски срещу 19 октомври.

Съдържание

Четириевангелие и Апостол
1. (1r–38r) . Евангелие от св. еванг. Матей . Започва с Мат. 41:5. Началото е изгубено. Incipit: (...) И аще кто поиметь те по силѣ пьприще ѥдино · иди сь нимь двѣ·
2. (38r–64v) . Евангелие от св. еванг. Марко . Заглавие: благовѣствованиѥ ѥже ѿ марка
3. (65r–104r) . Евангелие от св. еванг. Лука . Заглавие: Ѥѵ(г)лиѥ ѿ лоу(к)
4. (104r–139r) . Евангелие от св. еванг. Йоан . Заглавие: Бл҃говѣствованиѥ. ѥже ѿ Іоа(н)
5. (139v–149v) . Евангелски синаксар. 8  Заглавие: Синаѯар. четыремь. ѥѵ(г)листомь. знаменаниа. главамь. ѥже здѣ сьставлꙗют се. то все оуказано ѥсть посрѣ(д) ѥѵаггелисть
6. (149v–150v) . Евангелски четива на всяка потреба. Заглавие: Ѥѵ(г)лиꙗ. различна на потрѣбоу
7. (150v–152r) . Указания за четенето на евангелията по време на поста. Заглавие: Сказаниѥ ѥѵ(г)лиꙗмь постнымь
8. (152r–153v) . Указания за четенето на евангелията. Заглавие: Сказаниѥ како чтоуть се ѥѵ(г)лиꙗ
9. (154r–301v) . Апостолски деяния и послания . Заглавие: Лу(к) ѥѵ(г)листа се написание ѡ дѣꙗнихь апс҃льцѣхь сьв꙽коуплꙗѥ се
10. (301v–309v) . Синаксар към Апостола . При по-големите празници са дадени отпустителни тропари. Срещу 14 октомври се посочва: И мч҃це петкы (304v) . а срещу 19 октомври: И ѡ҃ца іѡан рыльскаго. Заглавие: Мсц҃ь. сеп҃. а҃. дн҃ь. имат. дн҃ии. л҃. дн҃ь имат. час. в҃і. и нощ в҃і
Допълнения
  • (154r, над заглавието на книгата) . с червенослов от първата ръка: + (г҃и) помози ѡ г҃и поспѣши

История

Дата на написване: 14. век, 50-те години. У Илински неправилно е отнесен към XVI век.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография