Апостол от 1630 г., Зогр. 7

Общо наименование: Апостол. Конкретно наименование: Апостол с добавки. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографски манастир. Сигнатура: Зогр. 7. Каталог: 7. 1  Своден каталог: 47. 2  Предишен каталог: 59. 3  Предишен каталог: 45. 4  Предишна сигнатура: I.а.7. 5  Предишна сигнатура: I.б.7. 6 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Дебела, плътна и гладка Водни знаци: Котва в кръг с трилистник отгоре подобен Mošin 1973 , Nr 2232 от 1620–1640. ; Листове: 238 ff. Размери: 300 x 255 mm (листове); 230 x 130 mm (текст)
Фолиация: Библиотечна фолиация с молив, горе вдясно.
Състояние: Има липси: от първата кола – 2 листа в началото; от третата – 4 листа; от 6-та – 1 л.; от 15 – 2 листа; от 23 – 1 лист. Последният лист е наполовина скъсан.
Оформяне на страницата: 1 кол., 32–28 реда на страница; (л. 1-6v) и по 28 реда останалите.
Украса
Заглавия и инициали киноварни с допълнения в синьо и зелено.

(ff. 2v, 11r, 59v). Контурни заставки от геометричен тип с растителни орнаменти

Орнаментирани инициали с плетенични и растителни елементи.

Подвързия

Нова, библиотечна: картон облечен в лилаво платно с кожен гръб

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, неправилен
Двуеров, безюсов (ресавски)

Съдържание

Апостолски деяния и послания с добавки
1. (1r) . Житие на апостол Павел. 7 
2. (1r–2v) . Хронологични указания за св. апостол Павел.. Заглавие: Съписанїе лѣтъ по навращенї ст҃го апс҃ла павла изъꙗвлꙗющи врѣме въсѣхъ поутїи его. и ѿкоудоу посланїе писаше
3. (2v–5v) . Сказание за 70-те апостоли . Автор: Дорoтей Тирски , Заглавие: Избранїе стыех седми, соут вь м(с) ві ап(с)кь дороѳеꙗ ап(с)ла тирска, моужа древне (!) и бг҃оносна. и мчника бывша. въ врѣме ликинїана и константина цр҃ьси
4. (5v–6r) . За чудесата на апостоли. Заглавие: О чюдесѣ(х) ст҃ыхь ап(с)ль. еже ѥ(с) въ дѣꙗнїи(х)
5. (6r–9v) . Начала на апостолските четива. Заглавие: Надписанїе начетокь ап(с)кы(х) дѣанїи главь
6. (9v–10r) . Съдържание на книгата. Заглавие: Сказанїе извѣстно написаны(м) вь книзѣ сеи
7. (10r–10v) . Сказание за Деянията апостолски. Заглавие: Сказанїе дѣанїи ап(с)лъскы(х) съписана ст҃ымь ап(с)ломь еѵ(г҃)истомь лоукою. по лѣтяхь мноѕехь стр(с)҃ти г(с)ни
8. (11r–212r) . Деяния и послания на апостолите . Заглавие: Сказанїе извѣ(с)но иже на вьсе дн҃ы главамь
9. (212r–222r) . Указател за апостолските четива.
10. (222r–225r) . Месецослов. Заглавие: Начело ст҃ѣи и велицѣи мц҃и соу(б)та(м) и не(д)лꙗ(м)
11. (225r-235v) . Месецослов. Заглавие: Сь бг҃ѡ(м) почїнае(м) съборникъ в҃і м(с)цѡ(м). сказаю главы ап(с)лоу
12. (235v–236v) . Прокимени и алилуяри възкресни и всекидневни.
13. (235v–236v) . Слово за светите апостоли от Епифаний Кипърски . Автор: Епифаний Кипърски , Без край, липсват листове. Заглавие: Ст҃го еписанїа еп(с)копа кипрьскаго ѡ ст҃ы(х) ап(с)лѣ(х). где къ(ж)до и(х) проповѣда. и како где сконча(с). и ст҃аа и(х) тѣлеса где лежоуть и въ коихь мѣстѣхь Incipit: Симонь петрь, врьховьныи ап(с)ѡ(м). ꙗкоже ꙗвлѣет се посланми свои(м). сказꙋе въ понте
Допълнения
 • (преден защитен лист) . С молив и разкривен почерк от XX в: писанъ въ манастиръ черепище
  въ лето 1630
  а подаренъ въ зографъ
 • (10r) . поклоническа приписка от 1859. Част от буквите са отрязани при подвързването:
  Господи Боже мой! Благодарю те отъ всего сердца моего и отъ всея души моеи, яко сподобилъ мя еси отркрьсти и уразумѣти сіе въ день памяти свят. твохъ апостолъ, Петра и Павла, по совершеніи Божеств. Службы въ богоспасамой обители св. великомуч. и побѣдоносца Георгіе, рѣкомаго Зографа. Д. ??? Іун. 29 1859
 • (238v) . Бележка на писача. Съобщава годината и мястото на написване на ръкописа: Черепишки манастир, 1630 г.
  [ Сьврь ]ши се сїа книга гл҃емꙋ
  [ ю ] ... монастирь чи́рѣпи(ш҃)
  [ ст҃ ]ие б҃ци. роу́кою грѣш꙽ноую
  (...) на(х) въ (л҃)ѣто · ҂зр҃ли [ = 1630 ] по че(с҃)
  ... з҃і . и҆ съвьрши се, м(с҃)ца
  .... ве́ли(к҃) пн(д҃)е́лни(к҃). д҃ ча(с҃) дн҃е
  ... [ сгр ]ешено а҆ вїе исправите
  [ а не ] кль́нѣте. кꙋпи ю҆ ꙗ҆́ко[ въ ] ... [ за ] свою дш҃ꙋ: –
 • (238v) . Бележка на притежателя. Съобщава за подаряването на ръкописа на Зографския манастир:
  (...) хаџи оу҆зе(х҃) ѿ і҆кова . и҆ при
  (...)графь. хра(м҃) ст҃го велико
  (...) лето. ҂зр҃ѯд [ = 1656 ]. аще кто̀
  ре(ч҃)наго храма да бꙋдеть.
  ѱазсѳ кхѱхиѳ. ивѡл(п҃)
  (...) шл. сбуѳ. вл(д҃)ка. ѡлфвѡпв.
  ли тврьде злѣ(х҃) блг҃одари(м҃)
  (...) въ сѣти (...) писа блг҃одари(м҃)
  (...) хаџи ꙋзехъ ѿ і҆акова

История

Дата на написване: 1630. Място на написване: Черепишки манастир . Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание: 7. АПОСТОЛ от 1630 г. 238 л. хартия.
Западнобългарска безюсова редакция.
Отд. Ia/б?/ 7
Илински, № 45.

Допълнителни сведения

Библиография

Част 2

Страна: Русия. Санкт Петербург Хранилище: РНБ. Сигнатура: F.I.609.

Кодикологични данни

Материал: Хартия.