Апостол изборен от началото на XIII век, Зогр. 14

Общо наименование: Апостол. Конкретно наименование: Апостол изборен. Индивидуално название: Зографски апостол. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 14. Каталог: 14. 1  Своден каталог: 53. 2  Предишен каталог: 53. 3  Предишен каталог: 40. 4  Предишен каталог: 36. 5  Предишен номер в ръкописен каталог: 15. 6  Предишен номер в ръкописен каталог: 6. 7  8  Предишна сигнатура в ръкописа: I.г.2. 9 

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. Различен по цвят и дебелина пергамент. Листове: 152 ff. Размери: 262 x 182 mm (листове); 202 x 122 mm (текст)
Състояние: Ръкописът е гръцки палимпсест. На някои от листовете прозира гръцки унциал в две колони. Началото и краят на ръкописа липсват.
Оформяне на страницата: 1 кол., 23–24 реда на страница;
Украса

Плетенични заставки и инициали във византийски стил.

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Устав, едър Архаични начертания на буквите и, ч, ѣ, ѡ.
Едноеров (преобладаващо), с три носовки се употребява след съгласни и за јę в интервокална позиция. ѧ в редица случаи е на мястото на йотувана голяма носовка.

Съдържание

Изборен апостол. Започва с четивото за четвъртък от втората неделя след Пасха (Деян. 4:23) и свършва с четивото за Велика събота. Съдържа и подробен месецослов, който прекъсва на 8 септември поради липса на листове.

История

Дата на написване: 13. век, начало. Материали, съпътстващи ръкописа (на гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание: 272. ИЗБОРЕН АПОСТОЛ от началото на
XIII в. 150 листа пергамент. Българска ре
дакция.
Отд. I.г.2
Илински, № 40.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография

Част 2

Ръкописът е палимпсест. Гръцки двуколонен текст може да се види под кирилското писмо.