Четириевангелие на дяк Симон от 1567 г, Зогр. 17

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Индивидуално название: Четириевангелие на дяк Симон. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 17. Каталог: 17. 1  Своден каталог: 184. 2  Предишен каталог: 43. 3  Предишен каталог: 27. 4  Предишна сигнатура: I.в.6. 5 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Тънка и гладка. Водни знаци: Котва в кръг с мечовидна звезда отгоре и с два висящи триъгълника отдолу ; Листове: I + 193 ff. Размери: 285 x 200 mm (листове); 228 x 135 mm (текст)
Състояние: Добре запазен ръкопис, без липси.
Оформяне на страницата: 1 кол., 27 реда на страница;
Украса

(ff. 58v, 81v, 135v). Миниатюри на евангелистите Марко, Лука и Йоан.

Квадратни заставки с плетенични мотиви и по-малки плетенични заставки в балкански стил

Подвързия

Нова, библиотечна.

Книжовници

А. книжовник

Име:  Симон дяк
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден
Едноеров, безюсов Освен този ръкопис е известно още, че дяк Симон е написал също и Пролог от 1560 г. (Сремска Митровица, Музей на Срем, № 323), Четвероевангелие от 1561 г. (Дечани № 15), Четвероевангелие от 1562 г. (Печка патриаршия № 17), Четвероевангелие от 1571 г. (НБКМ № 872), вж. Кодов, Райков, Кожухаров 1985; Младеновић, Ђорђевић 1982; Стоянов, Кодов 1964: 41–42.

Съдържание

Четириевангелие. С оглавления и предисловия на Теофилакт Охридски. Евангелия различни на всяка потреба. Сказания евангелски. Указател за евангелските четива за цялата година.
1. (1r–3v) . Предисловие и съдържание от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Матей от Теофилакт Охридски.
1.1. (1r-3r) . Предисловие. Заглавие: Ѳеѡфилакта архїеп(с҃)кпа бльгарскаго прѣ(д)словїе· ѥже ѿ матѳеа свѣтаго еѵ(г҃)лиꙗ
1.2. (3r-3v) . Съдържание. Заглавие: Еже ѿ Матѳеа ст҃го еѵ(г)лїа главы
1.3. (4r-48v) . Евангелие от св. еванг. Матей. Заглавие: Еже ѿ Матѳеа ст҃ое благовѣствованїѥ
2. (48v–50v) . Предисловие и съдържание от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Марко от Теофилакт Охридски.
2.1. (48v–49v) . Съдържание. Заглавие: Еже ѿ Матѳеа ст҃го еѵ(г҃)лїа главы
2.2. (49v–50v) . Предисловие. Заглавие: Прѣ(д҃)словїе· ѥже ѿ марка ст҃го еѵ(г҃)лиꙗ
2.3. (51r–79r) . Евангелие от св. еванг. Марко. Заглавие: Еже ѿ Марка ст҃ое благовѣствованїѥ
3. (79v–80v) . Предисловие и съдържание от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Лука от Теофилакт Охридски.
3.1. (79v–80v) . Съдържание. Заглавие: Главы ѥже ѿ Лоу(к҃) ст҃го еѵ(г҃)лїа
3.2. (80v) . Предисловие. Заглавие: Прѣ(д҃)словїе· ѥже ѿ Лоу(к҃) ст҃го еѵ(г҃)лиа
3.3. (82r–133r) . Евангелие от св. еванг. Лука. Заглавие: Еже ѿ Лоу(к҃) ст҃ое еѵ(г҃)лїе
4. (133r–135r) . Предисловие и съдържание от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Йоан от Теофилакт Охридски.
4.1. (133r–133v) . Съдържание. Заглавие: Ѥже ѿ Їѡанна ст҃го еѵ(г҃)лїа главы
4.2. (133v–135r) . Предисловие. Заглавие: Прѣ(д҃)словїе· ѥ(ж҃) ѿ Їѡанна ст҃го еѵ(г҃)лїа
4.3. (136r–177r) . Евангелие от св. еванг. Йоан. Заглавие: Еже ѿ Їѡанна ст҃ое бл҃говѣствованїе
5. (177r) . Таблица на въскресните и евангелски четива.
6. (177v–183r) . Месецослов. 7 
7. (183r–184r) . Евангелия различни на всяка потреба. Заглавие: Еѵ(г҃)лїа различна на всакꙋ потрѣбꙋ
8. (184r–186v) . Сказание за евангелията. Заглавие: Сказанїе ѡ еѵ(г҃)лїа(х) ст҃го Мѳ҃ како чтꙋт се
9. (187r–192r) . Таблица за разпределение на евангелските четива през годината по седмици и дни.
Допълнения
 • (192r) . От ръката на книжовника:
  Слава Хо҃у бо҃у и прѣч(с҃)то· хвала и всѣмь ст҃їим, начаншомꙋ и съврьшивьшомꙋ аминъ. Дописах сїю книгꙋ бж҃їею помощїю м(с҃)ца ген. л҃а въ сꙋб. сл҃нце на за(п҃)дꙋ.
  . В описа се отбелязва, че посочката не е съвсем точна. През 1567 г. 31 януари се е падал в петък, не в събота Кодов, Райков, Кожухаров 1985: 87
 • (193r) . От ръката на книжовника:
  Иже изволѥнїемь ѡц҃а и съ поспѣшенїем сн҃а и съвръшенїем ст҃аго дх҃а· Сла(в҃) и хвала г҃ꙋ б҃ꙋ и прѣч(с҃)то его бж҃їе мт҃ери· и силь ст҃їих беспльтных архаг҃гь и агг҃ль гн҃ых· и всѣх ст҃їих бж҃їих г҃ь б҃ь наче и сьврьши· сла(в҃) мꙋ и хвала· Сїа истаа и бж(с҃)твнаа книга еѵ(г҃)лїе почело сказани, прѣ(д)словїа и ·д҃· главѣ Матѳеи, Марко, Лꙋка, Їѡаннь и м(с҃)ц .... ино ст҃ыи еѵ(г҃)лїсти· Писа се сїа книга кодь храма ꙋспѣнїа прѣст҃їе вл(д)чце наше бц҃е и пр(с҃)но дв҃їи Марїи едине госпож(д)· И тогда прѣѡбла(д)ющю ѡц҃ꙋ и ꙋчителю и б҃а боещаго се архїе(с҃)кпа сръбскїе землѥ кѵръ име рѣкъ Макарїа· и ѡц҃а прѣзвитера бл҃женаго попа Сїмона· трꙋдившаго се съ бж҃їею помощїю и сь братом Стѣпано(м) и стриком Ра(м҃)ѡ и съ сꙋпрꙋжницами и сь всѣм до(м)мъ· и съ приложившим на сїю книгꙋ съ ꙋсръдїем и без поговора любо мало лю[бо] много· б҃ь да ихь прости въ си вѣкъ и въ бꙋ(д)щи· аминъ· Съврьши се сїа книга бж҃їю помощїю, въ лѣ(т҃) ҂з тисꙋшно и· о҃е [1567] лѣ(т) въ храм Оуспѣнїе на селꙋ приеказех· и кто е ꙋзме ѿ се(г) хра(м҃) бесов(с҃)кым прихож(д)енїемь да е пр(о҃)кле(т҃) ѿ г҃а б҃а и всѣх ст҃їих· Писах сїю книгꙋ мн(г҃)ѡгрѣшни и манши паче всѣх чл҃къ дїакъ Сїмѡ(н҃) добрими дели ꙋбогїи а зли(м҃) богати· и къ в(с)акои пакости дш҄гꙋбїтелнеи ꙋхищрени и брьзи, а к добрꙋ делꙋ лениви и тешкїи· ѡц҃и и братїе молюсе и колене и главꙋ прѣкланꙗю до ст҃їе земли ѡбщее м(т)ре· аще бꙋдоу что погрѣшил или ѡписал се, а ви ѡбходеи или прѣчтꙋщим или прѣписꙋюшим· исправите вашим добрим ѿ б҃а даним ꙋмом· бл(с҃)вите а не клъните· ре(ч҃) Хс҃ бл҃жени мл(с)тиви ꙗко ты помиловани бꙋ(д4)ть· не може(т) рꙋка брѣна и ꙋм мꙋтань ч(с)таа словеса въздати б҃ꙋ· не кльните нь̏ бл(с҃)вите мене трꙋдивша(с҃) раба бж҃їа Сїмона вь вѣкї аминь·
 • (193v) . От ръката на книжовника:
  Съписа се сїа истаа и бж(с҃)твнаа книга еѵ(г҃)лїе бж҃їю помощїю и прѣч(с҃)те и всѣх ст҃їих слава им и хвала им ѡ почелꙋ и ѡ сьврьшению и мене трꙋдивша(с҃) бл(с҃)вите а вась б҃ь и мт҃и хв҃а вь си вѣкь и вь бꙋ(д҃)щи аминь· писах сїю книгꙋ изь крива извода· паки дониеше дроуг правїю на почело исправих Маѳеевꙋ главꙋ· писах ꙋ дн҃и цр҃а сꙋлтань Селима крьвник блꙋдник винопїꙗ· те године по всеи земли своеи бра ꙗничаре затем травнинꙋ· и люто зло приспи (...) емин· тело(с҃) и на многа зла ꙋ то лѣ(т҃) люта и прискрьбна врѣ(м҃)на· то(г҃) ради не мои(х) добрѣ сьписати простие аминь· б҃ь да прости ковача Томꙋ ере ми скова маисторию и приложи и (..........) и ты попе Сїмоне тако те б҃ь прости плати ми сїю книг у сь миром, а немо како томо ꙋ Девичꙋ ере б҃ь неправди не хощеть·

История

Дата на написване: 1567. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание: 23. ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от 1567 г. I+193
листа хартия. Сръбска редакция.
Отдел Iб 6
Илински, № 27.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография