Четириевангелие от края на XVI век, Зогр. 18

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 18. Каталог: 18. 1  Предишен каталог: 50. 2  3  Предишен номер в ръкописен каталог: 19. 4  Предишен номер в ръкописа: 93. 5  Предишен номер в ръкописа: 32. 6  Предишна сигнатура: I.б.8. 7 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Със ситни вержори, допълнително изглаждана. Водни знаци: Котва в кръг със звезда отгоре подобен Mošin 1973 , Nr 1382 от 1570 ; Листове: 252 ff. Размери: 290 x 214 mm (листове); 235 x 125 mm (текст)
Фолиация: Съвременна библиотечна номерация с молив. Последните два листа са неномерирани.
Тетради: Тетради по осем листа Номерирани с буквени цифри в началото и в края на всяка свезка, но само до 15-та.
Състояние: В добро състояние
Оформяне на страницата: 1 кол., 25 реда на страница;
Мастило: Кафеникаво, заглавия и указания в червено, на места с позлата.
Украса

Заставки и инициали в балкански стил. Плетенични заставки в началото на всяко евангелие. Плетенични и геометрично-растителни инициали. Големите заглавия са писани с везано писмо от геометричен тип.

Подвързия

Нова, библиотечна, картон, на гърба с кожа.

Книжовници

А. книжовник

Даниил Етрополски
Писмо: Ръкописът сочи голяма близост с Етрополското евангелие от 1595 г. (НБКМ 876) и вероятно е писан от същия преписвач (Стоянов, Кодов 1964: 48–49). Кирилица. Полуустав, етрополски тип, едър, калиграфски.
Ресавски

Съдържание

Четириевангелие
1. (1r–1v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Матей. Заглавие: Е(ж҄) ѿ Ма(т҃)ѳеа ст҃го еѵ(г҃)лїа главы
2. (2r–4r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Матей от Теофилакт Охридски . Заглавие: Ѳеѡфилакта архїеп(с҃)кпа бльгар꙽ска(г) прѣ(д)словїе ѥ(ж҃) ѿ Ма(т҃)ѳеа ст҃го еѵ(г҃)лїа
3. (5r–70r) . Евангелие от св. еванг. Матей . Заглавие: Еже ѿ Ма(т҃)ѳеа ст҃ое бл҃говѣстїе
4. (70r–70v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Марко. Заглавие: е҆́(ж҃) ѿ ма́рка ст҃го є҆ѵ(г҃)лї́а главы
5. (70v–72r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Марко от Теофилакт Охридски . Заглавие: Прѣдїсловїе ѥ(ж҃) ѿ марка ст҃гѡ еѵ(г҃)лїа
6. (73r–114r) . Евангелие от св. еванг. Марко . Заглавие: Е҆(ж҃) ѿ Ма́рка ст҃ое бл҃говѣстїе
7. (114r–115r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Лука. Заглавие: ѥ(ж҃) ѿ лꙋкы ст҃го є҆у(г҃)лїа главы
8. (115v–116r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Лука от Теофилакт Охридски . Заглавие: Прѣ(д҃)сло́вїе ѥ(ж҃) ѿ Лꙋкы ст҃го еѵ(г҃)лїа
9. (117r–186r) . Евангелие от св. еванг. Лука . Заглавие: Е(ж҃) ѿ Лꙋкы ст҃ое бл҃говѣстие
10. (186r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Йоан. Заглавие: ѥ(ж҃) ѿ Іѡан꙽на ст҃го є҆у(г҃)лїа главы
11. (186r–188r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Йоан от Теофилакт Охридски . Заглавие: Прѣ(д҃)словїе ѥ(ж҃) ѿ Іѡан꙽на ст҃го еѵ(г҃)лїа
12. (189r–240v) . Евангелие от св. еванг. Йоан . Заглавие: Ѥ(ж҃) ѿ Іѡан(н҃)а ст҃ое бл҃говѣстїе
13. (240v–246r) . Месецослов . От славянските светци са отбелязани св. Сава Сръбски (14.01, (243v) . : Иже въ ст҃ы(х) оц҃а нашего савы, архїеп(с҃)па сръбскаго) и св. Симеон Сръбски (13.02, (244r) . : Прп(д)на(г҃) ѿц҃а нашего сѷмеѡна сръбс꙽каго, новаго мѷротчца) Заглавие: Съборникь ві҃(м). м(с҃)це(м)
14. (246v–251r) . Таблица на евангелските четива през годината, по недели и дни.
15. (251r–251v) . Възкресни утринни прокимени на осемте гласа.
16. (252r) . Таблица на апостолските и евангелските четива на литургията.

История

Дата на написване: 16. век, край. Място на написване: Етрополски книжовен център. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавени два листа. В първия със съвременен почерк е написано: Тетраевангелие (I в 2). На втория е напечатано: 18. ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от XVII в. 2519 
листа хартия. Западнобългарска редакция.
Отдел Iб 8
Илински, № 29.
Заб.: Ръкопис на Даниил Етрополски.
Забележката е зачертана с молив.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография