Четириевангелие от средата на XIV век, Зогр. 24

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 24. Каталог: 24. 1  Своден каталог: 138. 2  Предишен каталог: 28 . 3  Предишен каталог: 22. 4  Предишен номер в ръкописен каталог: 29. 5  Предишна сигнатура: I.a.1 . 6  Предишна сигнатура в ръкописа: I.г.1 . 7  Предишна сигнатура: I.в.1 . 8 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Дебела, с едри вержори Водни знаци: Бик подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 1585 от 1347 ; Арбалет подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 239 от 1348 . Листове: 199 ff. Размери: 270 x 194 mm (листове); 204 x 130 mm (текст)
Тетради: Повечето оъ свезките са по 10 листа.
Състояние: Липсва 1 лист между лл. 15 и 16 и краят на книгата. Горната част от ръкописа е пострадала от влага. л. 2v – празен
Оформяне на страницата: 1 кол., 24 реда на страница;
Мастило: Заглавията, инициалите и указанията са с червено мастило.
Украса
Заставки и инициали в балкански стили неовизантийски стил. В големите заглавия се употребява везано писмо от геометричен тип. Червени инициали от геометрично-растителен тип.

(ff. 3r, 103r). Пред евангелията от Матей и Лука правоъгълни заставки от трилинейни и еднолинейни преплетени кръстове. (ff. 64r, 170r). Заставки с геометрично-растителни византийски мотиви. Заставката пред Йоановото евангелие е напълно подобно на встъпителната заставка към Лаврентиевия сборник от 1348 г. (ff. 1r, 62v). Малки червени плетенични заставки

(3r) . Голям плетеничен инициал К

Подвързия

Нова, библиотечна, картон в кафяво платно с кожен гръб

Книжовници

Вероятно писачът е Лаврентий, същият книжовник, написал сборника от 1348 г. на цар Иван Александър (Санкт Петербург, РНБ, F.I.376) и Лествицата на Йоан Лествичник (Санкт Петербург, РНБ, Погодин 254) вж. и Караджова 1995: 230–231.

А. книжовник

Лаврентий
Писмо: Кирилица. Полуустав, изискан
Двуеров, двуюсов (търновски) В употребата на еровете личат тенденции към прокарване на фонетичния принципи – ъ за еров звук в средисловие, а ь за еров знак в краесловие. ы – редовно и правилно. ѣ – с правилна употреба. За dz се употребяват две букви: и ѕ– с правилна употреба. Случаите на l-epentheticum са непоследователни.

Съдържание

Четириевангелие. Език на текста: Текстът е бил подложен на внимателен редакционен преглед, като на редица места са нанесени поправки.
1. (1r–2r) . Съдържание на евангелието от св. еванг. Матей. Заглавие: Еже ѿ Матѳеа е҆ѵагге́лїа гла́вы
2. (3r–62v) . Евангелие от св. еванг. Матей . Липсващият лист между 15 и 16 е съдържал Мат. 8:17–9:2 Заглавие: Благовѣствованїе еже ѿ Матѳеа
3. (62v–63v) . Съдържание на евангелието от св. еванг. Марко. Заглавие: Главы ѿ еѵ(г҃)лїа еже ѿ Марка
4. (64r–101r) . Евангелие от св. еванг. Марко . Заглавие: Еже ѿ Марка ст҃ое благовѣствованїе
5. (101v–102v) . Съдържание на евангелието от св. еванг. Лука. Заглавие: Еже ѿ Лоукы ст҃го еѵ(г҃)лїа главы
6. (103r–169r) . Евангелие от св. еванг. Лука . Заглавие: Еже ѿ Лꙋкы ст҃ое еѵ(г҃)лїе
7. (169v) . Съдържание на евангелието от св. еванг. Йоан. Заглавие: Главы еѵ(г҃)лїа еже ѿ Іѡ҃анна
8. (170r–199v) . Евангелие от св. еванг. Йоан . Без край. Липсват листове. Прекъсва на Иоан 9:51 Заглавие: Єже ѿ Іѡ҃анна ст҃ое еѵ(г҃)лїе

История

Дата на написване: 14. век, среда. Място на написване: Търновски книжовен център. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание:
24. ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от XIV в. 199 л. хар
тия. Българска редакция.
Отд. I в 1
Илински, № 22
Характерна орнаментика.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография