Четириевангелие на Йоан Кратовски от 1558 г., Зогр. 25

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Индивидуално название: Четириевангелие на Йоан Кратовски от 1558 г.. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 25. Каталог: 25. 1  Своден каталог: 182. 2  Предишен каталог: 41. 3  Предишен каталог: 26. 4  Предишен каталог: 25. 5  Предишна сигнатура в ръкописа: I.г.2. 6  Предишна сигнатура: I.в.2. 7 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Дебела, със ситни вержори, изглаждана допълнително. Водни знаци: Котва в кръг със звезда отгоре от 16 век, откъм средата ; Листове: I + 317 + II ff. Размери: 270 x 190 mm (листове); 200 x 120 mm (текст)
Тетради: Свезки по 8 листа. Тетрадите са номерирани с буквени цифри в началото и в края.
Състояние: Липсва 1 лист между л. 308 и 309. Той сега се намира в РНБ , Санкт Петербург.
Оформяне на страницата: 1 кол., 20 реда на страница;
Украса
Богата, в неовизантийски стил.

(92v) . Миниатюра на св. Марко

(ff. 11r, 93r, 147r, 243r). Големи правоъгълни заставки, оцветени в златно, синьо, червено и зелено

Подвързия

Нова, библиотечна, картон обвит с лилаво с кожен гръб.

Книжовници

А. книжовник

Име:  Йоан Кратовски
Писмо: Кирилица. Полуустав, едър, правилен Честа употреба на лигатури в заглавията. Големите заглавия са писани с везано писмо от геометрично-растителен тип с използване на злато.
Безюсов Непоследователен и неправилен. Употребява само ь, а ъ се среща рядко. Употребата на ѣ и ы е безразборна. Системна употреба на l-epenteticum. Подчертана йотация, особено в начална позиция. Същият писач пише и Зогр. 26.

Съдържание

Четириевангелие. С оглавления и предисловия на Теофилакт Охридски. Указатели за евангелските четива през цялата година.
(1r–5v) . Таблица на евангелските четива за цялата година, започвайки от Неделята на митаря и фарисея.
2. (6r–9r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Матей от Теофилакт Охридски. Заглавие: Ѳеѡфілакта архіеп(с҃)па блгар(с҃)ка предисло́вїе є҆же ѿ ма́тѳеꙗ̀ ст҃ое еѵ(г)
3. (9r–10v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Матей. Заглавие: Еже ѿ Мат꙽ѳеа ст҃го еѵ(г҃)лїа главы
4. (11r–89v) . Евангелие от св. еванг. Матей. Заглавие: Еже ѿ Мат꙽ѳеа ст҃ое еѵ(г҃)лїе
5. (89v–91r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Марко от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣдїсловїе еж(е҃) ѿ Марка ст҃го еѵ(г҃)лїа
6. (91v–92r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Марко. Заглавие: Главы̀ ст҃го є҆ѵ(г҃)лї́а е҆́же ѿ ма́р꙽ка
7. (93r–144r) . Евангелие от св. еванг. Марко. Заглавие: Е҆же ѿ Ма́(р҃)ка ст҃ое еѵ(г҃)лїа
8. (144r–145r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Лука от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣдисло́вїе еже ѿ Лоукы ст(о҃)г еѵ(г҃)лїа
9. (145r–146v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Лука. Заглавие: Єже ѿ лоукы ст҃го є҆у(г҃)лїа главы
10. (147r–239r) . Евангелие от св. еванг. Лука. Заглавие: Еже ѿ Лоукы ст҃ѥ еѵ(г҃)лїе
11. (229r–241v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Йоан от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣдисло́вїе ѥже ѿ іѡан꙽на ст҃го еѵ(г҃)лїа
12. (242r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Йоан. Заглавие: Главы̀, еже ѿ іѡан꙽на ст҃го є҆у(г҃)лїа
13. (243r–309r) . Евангелие от св. еванг. Йоан. Заглавие: Єже ѿ іѡанна с(в҃)тое еу(г҃)лїе
14. (309v–315v) . Месецослов. От славянските светци са застъпени свв. Симеон (13.02, (313v) . , Паме(т҃) прѣпо(д)бнаго ѡц҃а нашего сїмеѡна новаго мѷроточ꙽ца срьб꙽скаго) и Сава Сръбски (14.01, (312v) . , Иже вь ст҃ы(х) ѡц҃а нашего савы прьваго архїеп(с҃)па срьб꙽скаго)
15. (315v–316v) . Таблици на евангелските четива за различни треби, показалец на 11-те утринни евангелия и на часовете през страстната седмица.
16. (317r) . Таблица на евангелските четива от Неделя на всички светии до Неделята на митаря и фарисея.
17. (317v) . Бележка на писача, поп Йоан Кратовски. С полууставно писмо Колофон:
+ Сла́ва сьрьши́телю̀ бо҃у вь вѣ́кы
вѣ́ко(м҃) а҆́мїнь ·:· –
Писа̀ сїѐ ст҃оӗ и̑ бж(с҃)тв꙽ное еѵ(г҃)лїе
послѣ́дны̏ вь сщ҃е́н꙽ныцѣхь, по(п҃)
і҆ѡ҆а́нь. вь мѣстѻ̀ кра́тово :–
Въ лѣто, з҃ѯѕ м(с҃)ца
гѥнꙋа́риа
крꙋ(г҃) слн҃цꙋ, і҃, лꙋн꙽ны ж(е҃), з҃і :–

История

Дата на написване: 1558. Място на написване: Кратово. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание:
25. ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ НА ЙОАН КРАТОВСКИ от
1558 г. 31711  листа хартия. Сръбска редакция.
Отд. Iв 1
Илински, № 26

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография

Фрагмент 2

Индивидуално название: Четириевангелие на Йоан Кратовски от 1558 г. Петербургски фрагмент. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург. Хранилище: РНБ. Сбирка: Основное собрание, Ф. 550 Сигнатура: F.I.599. Сбирка: Порфирий Успенский Предишен каталог: 12.

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Размери: 1⁰
Украса

(1r) . Инициал В рисуван със злато и зелена боя.

Съдържание

Текстът от Иоан 21:12–20 и҆тѐ. ни є҆ди́н꙽ же ѿ оу̑че́никь смѣа҆ше и̑сте́зати ѥ̑го̀

Допълнителни сведения

Библиография

  • Левшина 2021: 115. № 181
  • Отчет Императорской публичной библиотеки за 1883 г. СПб., 1885. С. 62.
  • Краткий обзор собрания рукописей, принадлежавшего преосвященному епископу Порфирию, а ныне хранящегося в Императорской публичной библиотеке. СПб., 1885. С. 52.