Четириевангелие на поп Петър от 1543 г., Зогр. 28

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Индивидуално название: Четириевангелие на поп Петър. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 28. Каталог: 28. 1  Своден каталог: 179. 2  Предишен каталог: 36. 3  Предишен каталог: 23. 4  Предишен каталог: 28. 5  Предишна сигнатура в ръкописа: I.г.5. 6  Предишна сигнатура: I.в.5. 7 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Водни знаци: Котва в кръг със звезда отгоре Mošin 1973 , Nr 996 от 1540–1560 ; Листове: I+275 ff. Размери: 290 x 196 mm (листове); 210 x 135 mm (текст)
Тетради: Свезки по 8 листа. Номерата им са отбелязани с буквена цифра в средата на долното поле на първата и последната страница.
Състояние: Липсват: 1 л. между ff. 5 и 6 (начало на евангелието от Матей), 4 л. между 76 и 77 (от Мат. 28:20 до Марк 2:12); няколко листа между л. 265 и 266 (Иоан. 21:11 до края на евангелието, заедно с показалците за евангелските четива през периода на Цветния Триод). На много листовете са повредени от червеи, но текстът не е пострадал.
Оформяне на страницата: 1 кол., 20–22 реда на страница;
Мастило: Черно, в заглавията червено, а заглавията на евангелията, предисловията към тях и показалците в края на ръкописа – червено, зелено и охра.
Украса

(123r) . Арковидна заставка в началото на евангелието от св. еванг. Лука в зелено, охра и червено.

(207r) . Правоъгълна геометрична заставка в началото на евангелието от св. еванг. Йоан в зелено, охра и червено

(267v) . Рамкиран синхронен покзалец на гласовете, възкресните евангелия и апостолските четива към тях

Подвързия

Нова, библиотечна, картон, облечен с лилаво платно и кожен гръб в зелено

Книжовници

А. книжовник

Име:  Петър поп
Писмо: Кирилица. Полуустав, възедър, неправилен
Едноеров (с ь), безюсов (български)

Съдържание

Четириевангелие
1. (1r–3v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Матей от Теофилакт Охридски . Заглавие: Прѣсловие Ѳеѡфілка архїепи(с҃)коупа бльгарскаго. є҆же ѿ ма(ѳ҃) ст҃го еѵ(г)лїа
2. (3v–4r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Матей. Заглавие: Еже ѿ Маѳеа ст҃го еѵ(г҃)лїа главы
3. (4v–5v) . Указание за четенето на евангелията. Заглавие: Сказанїе како чьтет се тетраваге(л). вьселѣтное чтенїѥ. еѵ(г)ское приетїе. ѿкоу(д) начинаети. и догде стають.
4. (6r–76v) . Евангелие от св. еванг. Матей . Началото и краят са изгубени. Текстът започва от Мат. 1:14 и завършва с Мат. 28:20 Incipit: (...) елеакїм же роди азора Explicit: оучеще ихь блюсти. вьса ѥлика заповѣдахь ва[ мь ] (...)
5. (77r–121v) . Евангелие от св. еванг. Марко . Началото е изгубено. Липсват и съдържанието, както и Теофилактовото предисловие. Текстът започва с Марк 2:12 Incipit: (...) [ вь ]ставь абїе. и вьзьмь одрь и изыде прѣ(д) вьсеми.
6. (121v–122v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Лука. Заглавие: Главы еѵ(г҃)льскыѥ еже ѿ лоукы
7. (123r–204r) . Евангелие от св. еванг. Лука . Заглавие: Еже ѿ Лоуки ст҃ѡе еѵ(г҃)е
8. (204v–206v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Йоан от Теофилакт Охридски . Заглавие: Прѣ(д)словїе еже ѿ їѡан꙽на ст҃го еѵ(г҃)лїа
9. (206v–207r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Йоан. Заглавие: Главы еже ѿ іѡана ст҃го еѵ(г҃)лїа
10. (207r–265v) . Евангелие от св. еванг. Йоан . Краят е изгубен. Текстът завършва с Иоан 21:11 Заглавие: Ѿ і҆ѡана ст҃ое еѵ(г)лїе Explicit: вълѣз же сїмѡнь петррь. извлѣче мрѣжꙋ на землю. (...)
11. (266r–267r) . Показалец на евангелските четива от Пасха до Петдесетница. Без начало
12. (267v) . Таблици на гласовете, възкресните евангелия и апостолските четива към тях.
13. (268r–275v) . Таблица на евангелските четива през периода след Петдесетница.
14. (275v) . Бележка на писача, поп Петър от с. Баня. Колофон:
+ И҆́зволѥнїемь ѡ҆ца и҆̀ поспешенїемь сн҃а
и҆́ ꙋтврьж(д)енїемь ст҃го дх҃а· сы̏ ст҃ыи
тетраваѵ(г)ль сьписа грѣшнїи по(п҃)
петръ ѿ баню въ лѣ(т)· ҂зн҃а· въ то лѣ
то бы(с҃) кѵ(р҃)ѡ̀па(с҃)ха вь дн҃и цр҃а сꙋлеі҆ма(н)
е҆г(д)а воинствова на бечь: –
Допълнения
  • (276v) . Приписка под бележката на писача: помѣни г҃и сьписавшаго петрва вь цр(с҃)тви (с)·:

История

Дата на написване: 1543. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание:
28. ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от 1543 г. 275 листа
Западнобългарска редакция
Отд. I в (г?) 5
Илински, № 23
Писано от поп Петър от Баня.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография