Четириевангелие от средата на XVI век, Зогр. 36

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 36. Каталог: 36. 1  Своден каталог: 200. 2  Предишен каталог: 40. 3  Предишен каталог: 34. 4  Предишен номер в ръкописа: 14. 5  Предишна сигнатура: I.а.3. 6  Предишна сигнатура в ръкописа: I.в.3. 7  Предишна сигнатура: I.б.3. 8 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Не много дебела, със ситни вержори. Водни знаци: Котва в кръг със звезда отгоре подобен Mošin 1973 , Nr 1143 от 1551–1552 г. ; Листове: 257 ff. Размери: 272 x 187 mm (листове); 225 x 135 mm (текст)
Тетради: Тетради по 8 листа Номерирани с буквени цифри в началото и в края на всяка свезка.
Състояние: Липсва само втори лист от 32-ра тетрада. Целият ръкопис е пострадал от влага.
Оформяне на страницата: 1 кол., 23 реда на страница;
Мастило: В заглавията, инициалите и указанията се употребява червено мастило.
Украса
Скромна, в балкански стил. В орнаментиката личат влахо-молдавски особености. Големите заглавия са писани с везано писмо от геометричне тип.

(ff. 1r, 2v, 6r, 78r, 194v, 196r, 246r). Плетенични заставки, оцветени в зелено, жълто и червено

Инициали от плетеничен и геометрично-растителен тип

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Устав, среден, правилен
Едноеров (с ь), безюсов (влахо-молдавски)

Съдържание

Четириевангелие. С оглавления и предисловия на Теофилакт Охридски. Таблици за евангелски четива за различна потреба. Месецослов с памети за Сава и Симеон Сръбски. Указания и таблици за евангелските четива през цялата година. Текстът прекъсва на Иоан. 21:15.
1. (1r–2r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Матей. Заглавие: Еже ѿ матѳеа ст҃го еѵ(г҃)лїа главы
2. (2v–5r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Матей от Теофилакт Охридски. Заглавие: Ѳеѡфїлакта архїеп(с҃)ко[ п ]а бльгарскаго прѣ(д)словїе є(ж) ѿ м(ѳ), ст҃го еѵ(г)
3. (6r–74v) . Евангелие от св. еванг. Матей. Заглавие: Еже ѿ Ма(т)ѳеа стго еѵ(г҃)лїа
4. (75r–75v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Марко. Заглавие: Eже ѿ мар꙽ка ст҃го є҆ѵ(г҃)лї́а гла(в҃)
5. (76r–77r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Марко от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣдисловїе е(ж҃) ѿ мар꙽ка ст҃го еѵ(г҃)лїа
6. (78r–121r) . Евангелие от св. еванг. Марко. Заглавие: Е҆же ѿ мар꙽ка ст҃ое бл҃говестїе
7. (129v–131r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Лука. Заглавие: Єже ѿ лꙋкы ст҃го [ е ]у(г҃)лїа гла(в҃)
8. (122v–123r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Лука от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣ(д҃)словїе е(ж҃) ѿ лꙋкы ст҃го еѵ(г҃)лїа
9. (124r–194r) . Евангелие от св. еванг. Лука. Заглавие: Еже ѿ лоукы ст҃ое бл҃говѣстїе
10. (194r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Йоан. Заглавие: Еже ѿ іѡанна ст҃го є҆у(г҃)лїа гла(в҃)
11. (194v–195v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Йоан от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣ[ ди ]сло́вїе ѥ(ж҃) ѿ іѡан(н҃)а ст҃го еѵ(г҃)лїа
12. (196r–246v) . Евангелие от св. еванг. Йоан. Без край. Липсва един лист. Текстът прекъсва на Иоан 21:15 Заглавие: Єже ѿ іѡанна ст҃ое бл҃гове(с҃)твѡва(н҃)е
13. (247r–251v) . Месецослов. От славянски светци са застъпени Сава (249v) . (14.01, иже вь ст҃ы(х) оц҃а нашего савы прьваго архїеп(с҃)кпа срьб꙽скаго) и Симеон Сръбски (250r) . (13.02, прпо(д)бнаго ѡц҃а нашего сїмеѡна срьб꙽скаго) Заглавие: Съборныкъ в҃імь м(с)цемь
14. (251v–252v) . Таблица на евангелските четива за различни случаи, указание за реда на евангелските четения през Страстната седмица, указание за намиране на реда на дневсните евангелия и таблица на утренните вузкресни евангелия и гласовете.
15. (253r–257r) . Указание и таблици за евангелските четива през цялата година.
Допълнения
 • (257v) . Приписка с летописен характер от 1563 г. на жупан Нягое:
  + Сиа̏ книга̏ гл҃емы ст҃ы тетрое҆у(г҃)ль коупи жоупань
  нѣгое̏ велики̏ ба́нь кралевски̏. и жоупаница е҆гѻ̏
  а҆нка̏. и҆ приложише ю̏ въ хра(м) ст҃го а҆рхїереа и чюдотворц(а)
  ѡ҆ц҃а наше̋го николае̏. въ село̋ коꙗ҅ни.̏ ꙗко(ж)
  да работи(т) за тѣ(х҃) дш҃е. и҅ за дш҃е родителе, и҅хꙿ
  и҅ чедѡ(м), их꙽, въ ст҃ы хра(м). Въ дн҃и бл҃гоч(с)тив[ ем ]
  и҅ х҃ѻлюбиве(м҃) гс(д)не наше(м) і҃ѡ петроу̏ воево(ди) и ....
  сн҃ь прѣдобраго̋. і҃ѡ мирча̏ воево(ди). Въ лѣ(т҃)
  ҂з҃.о҃а҃. [ 7071 = 1563 ]. м(с҃)ца. ге(н҃). а҃ї. дн҃ь.

История

Дата на написване: 16. век, среда. Материали, съпътстващи ръкописа (на гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание:
14. ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от 1563 [ задраскано и написано със син молив XVI в. ] 257 л. хартия
Сръбска редакция
Отд. I.б. /в?/ 3
Илински, № 34

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография

Фрагмент 2

. Страна: Русия. Място: Санкт-Петербург. Хранилище: РНБ. Сбирка: Основное собрание, ф. 550 Сигнатура: F.I.603. Сбирка: Порфирий Успенский Предишен каталог: 16.

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Размери: 1⁰

Съдържание

Съдържа Иоан 21:15 до края.
Допълнения
 • (257v) . Приписка с летописен характер от 1563 г. на жупан Нягое:
  + Сиа̏ книга̏ гл҃емы ст҃ы тетрое҆у(г҃)ль коупи жоупань
  нѣгое̏ велики̏ ба́нь кралевски̏. и жоупаница е҆гѻ̏
  а҆нка̏. и҆ приложише ю̏ въ хра(м) ст҃го а҆рхїереа и чюдотворц(а)
  ѡ҆ц҃а наше̋го николае̏. въ село̋ коꙗ҅ни.̏ ꙗко(ж)
  да работи(т) за тѣ(х҃) дш҃е. и҅ за дш҃е родителе, и҅хꙿ
  и҅ чедѡ(м), их꙽, въ ст҃ы хра(м). Въ дн҃и бл҃гоч(с)тив[ ем ]
  и҅ х҃ѻлюбиве(м҃) гс(д)не наше(м) і҃ѡ петроу̏ воево(ди) и ....
  сн҃ь прѣдобраго̋. і҃ѡ мирча̏ воево(ди). Въ лѣ(т҃)
  ҂з҃.о҃а҃. [ 7071 = 1563 ]. м(с҃)ца. ге(н҃). а҃ї. дн҃ь.

История

Произход: Откъснат от Порфирий Успенски от Зографската част и станал част от неговата сбирка под № 14 преди да бъде вместен в основното събрание на РНБ..

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Руската национална библиотека.

Библиография

 • Левшина 2021: 117. № 184.
 • Отчет Императорской публичной библиотеки за 1883 г. СПб., 1885. с. 63.
 • Краткий обзор собрания рукописей, принадлежавшего преосвященному епископу Порфирию, а ныне хранящегося в Императорской публичной библиотеке. СПб., 1885. с 53.
 • Кратко описание на страниците на Руската национална библиотека.