Четириевангелие от началото на XIV век, Зогр. 40

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 40. Каталог: 40. 1  Своден каталог: 121. 2  Предишен каталог: 21 . 3  Предишен каталог: 12 . 4  Предишен номер в ръкописен каталог: 43. 5  Предишен номер в ръкописен каталог: 1. 6  Предишен номер в ръкописен каталог: 22 . 7  Предишен номер в ръкописа: 146 . 8  Предишна сигнатура: I.д.9 . 9  Предишна сигнатура: I.г.9 . 10 

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. Хубав, гладък, без дупки, добре обработен. Листове: 249 ff. Размери: 215 x 146 mm (листове); 154 x 90 mm (текст)
Състояние: Ръкописът е с много липси: в началото липсват 24 листа (първите 3 свезки), по 1 лист липсва между листове 129 и 130, 131 и 132, 231 и 232, а накрая са изчезнали между 3 и 4 листа. Липсващият лист между 231 и 232 сега се намира в РНБ (вж. по-долу). На последните листове личат следи от стара лилава плесен, сега неактивна и текстът не е засегнат.
Оформяне на страницата: 1 кол., 22–23 реда на страница;
Мастило: Заглавията, заглавните букви и означенията по полетата са писани с червено мастило.
Украса
Заставки и инициали в нововизантийски стил.

(ff. 56r, 106r, 179v, 232r). Малки плетенични заставки и орнаментирани инициали в червено

Подвързия

Нова библиотечна, картон облечен в лилав плат, с кожен гръб.

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Устав, среден
Език Западнобългарски езикови особености. Вероятно текстът е преписан от източнобългарски извод. Двуеров, двуюсов Еровете се пишат без система. Малкият ер редовно преминава в е: прише(д), въшедь, шедьше, праздень Голямата носовка се пише след затвърдели съгласни Йотацията е непоследователна: емоу и ѥмоу, егда и ѥгда, есть и ѥсть И и ы редовно се бъркат: былы, бѣлы ризы. се среща рядко, а ѕ е само при цифри. Епентетичното л в повечето случаи е изпаднало: на земи, корабъ, пристѫпь, възлюбеныи, но земли Срещат се форми на асигматичен аорист, срв. формите за 3 л. мн. идѫ, падѫ, придѫ. Намира се супинна форма: пришель еси погоубитъ на(с҃) (57v) . . Употребяват се старинни винителни форми при одушевени съществителни: се азь послѧ аг҃гль мои (3r) . , приведошѫ к немоу бѣсноѫщь сѧ (4r) . , на дх҃ь ст҃ыи (4v) .

Съдържание

Четириевангелие. Започва в средата на текста от еванг. Матей и прекъсва на указанията за четенето на въскресните евангелие.
1. (1r–55r) . Евангелие от св. еванг. Матей . Без начало. Първите три свезки липсват. Текстът започва от Мат. 11:5 Incipit: (...) [ слѣ ]пии прозираѫ҆тъ· и҆ хромии ходѧ(т҃),
2. (55r–55v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Марко. Заглавие: Главы· єѵа(г҃)лиꙗ· е(ж҃)е ѿ ма(р)ка
3. (56r–104v) . Евангелие от св. еванг. Марко . Заглавие: Еу(г҃)лие· ѿ ма(р҃)ка
4. (104v–105v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Лука. Заглавие: Главы є҆(г)лиꙗ· єже ѿ лꙋ(к҃)ы
5. (106r–179r) . Евангелие от св. еванг. Лука . Заглавие: Ѥу(г҃)лие · ѿ лоукы
6. (179r–179v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Йоан. Заглавие: Главы еѵ(г҃)лиꙗ еже ѿ іѡа(н҃)
7. (179v–232v) . Евангелие от св. еванг. Йоан . Заглавие: Еѵ(г҃)лие ѿ іѡана
9. (232r–245v) . Месецослов . От славянските светци са споменати св. Заглавие: Синаксарь съ б҃мь починаемь
10. (245v–247r) . Евангелия различни на всяка потреба . Заглавие: Еѵ(г҃)лїа различна на потрѣбоу
11. (247r–249r) . Таблици на евангелските четива от Неделя на митаря и фарисея до края на църковната година. Заглавие: Сказание ѥѵ(г)лиемь постьнъімь
12. (249r–249v) . Таблици на църковните гласове и на възкресните утринни евангелия. Без край. Липсват листове. Заглавие: Сказание гласомь и ꙋтрьнимь ѥѵ(г)лиꙗмь вьскрѣснамь
Допълнения
(2r) . Приписка от по-късно време, но посочваща годината 1305:
писана
6813 Го.

История

Дата на написване: 14. век, начало. В две късни бележки се чете датата 1305, но никъде в ръкописа тя не може да се открие. Материали, съпътстващи ръкописа
 • (на гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание: 41. ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ ОТ XIII-XIV в. 249 л.
  пергамент. Българска редакция.
  Отд. I.г. /д?/ 9
  Илински, № 12
  Цифрата 9 е написана с химикалка. Върху предишната печатна цифра 4.
 • (защитен лист) . Залепен с лепенки лист с ръкописен текст, вероятно попаднал тук по погрешка: Тетраевангелие (I.а.12), 162 перг. листа (14 х 8.8) по 24 и 25 реда на стр., полууст. писмо XIV в.; сръбска ред. Вероятно описанието се отнася до Зогр. 60, но сигнатурата не съвпада (I.д.14), според каталога (Райков и др. 1994: 55.)

Допълнителни сведения

Библиография

Фрагмент 2

Индивидуално название: Зографско четвероевангелие. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург. Хранилище: Руска Национална библиотека. Сбирка: Основное собрание, ф. 550 Сигнатура: Q.п.I.35. Сбирка: Порфирий Успенский Предишен каталог: 4.

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. Листове: 1 f. Размери: 1⁰

Съдържание

Съдържа част от евангелието от св. еванг. Йоан: 21: 14–25
8. (1r–v) . Incipit: (...) ж(д҃)е се оуже третици ꙗви сѧ іс҃ъ оученикомъ своимь Explicit: ꙗ҆же а҆ще по е҆диномоу писана бываѧ҆ть· ни самомоу (...)
Допълнения
(2r) . Приписка от по-късно време, но посочваща годината 1305:
писана
6813 Го.

История

Произход: Откъснат от Порфирий Успенски от Зографската част и станал част от неговата сбирка под № 4 преди да бъде вместен в основното събрание на РНБ..

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Руската национална библиотека.

Библиография

 • Славянские рукописи болгарского происхождения в Российской национальной библиотеке – Санкт-Петербург. Б. Христова, В. Загребин, Г. Енин, Е. Шварц. София, 2009. № 25.
 • Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, странах СНГ и Балтии. XIV век. Вып. 1. М., 2002. № 234.
 • Предварительный список славяно-русских рукописей XI-XIV вв., хранящихся в СССР: (для "Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР, до конца XIV в. включительно"). Археографический ежегодник за 1965 г. М., 1966. С. 215. № 478.
 • Гранстрем Е.Э. Описание русских и славянских пергаменных рукописей: Рукописи русские, болгарские, молдовлахийские, сербские. Л., 1953 (ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Труды отдела рукописей). С. 80.
 • Лавров 1916: табл. 26 (снимка от ръкописа)
 • Лавров 1915: 137 (палеография)
 • Краткий обзор собрания рукописей, принадлежавшего преосвященному епископу Порфирию, а ныне хранящегося в Императорской публичной библиотеке. СПб., 1885. с. 43.
 • Отчет Императорской публичной библиотеки за 1883 г. СПб., 1885. С. 53.
 • Срезневский 1868: 123 (описание), 348–349 (издание на част от текста на Петербургската част)