Псалтир с последования от средата на XIV век, Зогр. 84

Общо наименование: Псалтир. Конкретно наименование: Псалтир с последования. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 84. Каталог: 84. 1  Предишен каталог: 2. 2  Предишен каталог: 52. 3  Предишна сигнатура: I.в.9. 4 
Хартия не много дебела, но груба, с едри вержори. 108 ff. 190 x 130 mm 155 x 85 mm (текст)
Без край. Липси и в средата на книгата.
121
Черно за текста, червено за инициалите; червено и синьо при заставките
Геометрични инициали в червено.

(1r) . Геометрична заставка в балкански стил;

(33r) . Правогълна заставка в червено

Нова, библиотечна. Картон с платно, на гърба кожа.

А.

Анонимен Двуеров, двуюсов (търновски) Преобладава ь
Псалми избрани за празниците и за великите светии. 20 литийни стихири за св. Георги на 1, 2, 4-6 глас. Догматици за събота вечер на 8 гласа. Молебни канони за 8-те гласа за св. Георги. Седални за св. Георги. Молебни канони за Богородица и за св. Георги. Съставът и подредбата на текстовете в ръкописа не са стереотипни; подборът на материала се концентрира около прославата на св. Георги, от което следва, че ръкописът е правен специално за нуждите на манастира.
14. век, среда. Правописно-езиковите и палеографските особености на ръкописа говорят за западнобългарски произход на паметника.. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напреки напечатан лист с кратко описание:
56. СЛУЖЕБЕН ПСАЛТИР (ПОЛИЕЛЕЙНИ ПСАЛМИ,
КАНОНИ, ЛИТИЙНИ СТИХИРИ И СЕДАЛНИ НА СВ. ГЕОРГИ)
от XIV в. 106 листа пергамент. Българска ре
дакция.
Отд. I д /е?? 9
Илински, № 48.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.