Апостол от средата на XVI век, Зогр. 108

Общо наименование: Апостол. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 108. Каталог: 108. 1  Предишен каталог: 57. 2  Своден каталог: 38. 3  Предишен каталог: 43. 4  Предишна сигнатура: II.г.7. 5  Предишна сигнатура: II.д.7. 6 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Средно дебела, некачествена. Водни знаци: Глава на бик с кръст и змия около него подобен Briquet 1973 , Nr 1538 от 1525–1526 ; Стълба в кръг със звезда отгоре подобен Briquet 1973 , Nr 5924 от 1538 . Котва в кръг със звезда отгоре Mošin 1973 , Nr 751 от 1540 . Ръка с шестолистник отгоре . Листове: 244 ff. Размери: 265 x 195 mm (листове);
Състояние: Без липси. Л. 2r-v празен.
Оформяне на страницата: 1 кол., 25 реда на страница;
Украса
Украса в балкански стил.

  • (3r) . Голяма плетенична заставка.
  • (ff. 135r, 155v, 164r, 223r, 233r). Малки плетенични заставки – разделители.

Инициали от геометрично-растителен тип, киноварни.

Подвързия

Нова, библиотечна.

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден
Двуеров, безюсов

Съдържание

Апостол. Преди Деянията и Посланията на апостолите са поместени „Сказания“. Указатели за апостолските четива за цялата година. Месецослов, в който са отбелязани паметите на свв. Петка и Иван Рилски. Указател за апостолските четения за всяка потреба. Прокимени възкресни и алилуяри на 8-те гласа.
1. (1r-1v) . Предисловие към Апостолските деяния. 7  Заглавие: Сказанїе дѣани ап(с)лскыхь написанꙿны(х) Лоукою еѵ(г)листѡ(м). по лѣ(т)хъ мноѕѣ(х) Incipit: Сїе книгы дѣанїа апл(с)ка нарицают се· єлма же въса дѣанїа апл(с)ка съдрьжеть. Explicit:
2. (3r–63r) . Деяния на свв. Апостоли. Заглавие: Сказанїе извѣ(с)но иже на вьсе дн҃и глава(м) дѣанїи ап(с)льскы(х). въ ст҃ꙋю и ве(л)икꙋ(ю) не(д)лю пасхы. и на вьзне(с)нїе. гла(в) а҃ Incipit: Пръвое оубо слово сътвори(х) о въсѣ(х) ѡ ѳеофїле
3. (62v–63r) . Предисловие към Съборно послание св. ап. Иакова. Заглавие: Сказанїе іакѡвлꙗ посланїа Incipit: Понѥже самъ іакѡвъ сїе пишетъ соущїимъ ѿ обою на десете колѣнꙋ
4. (63v–69r) . Съборно послание св. ап. Иакова. Заглавие: Съборн(о)е посланїе іаковле срѣ(д) л҃а не(д) Incipit: Иакѡвь, б҃оу и г҃оу і҃у х҃ꙋ рабь.
5. (69r–69v) . Предисловие към Първо съборно послание на св. ап. Петър. Заглавие: Сказанїе съб(о)рн(е) п(с)ланїю а҃мꙋ· петровꙋ Incipit: Понѥже петръ иже въ рассѣанїи
6. (69v–75r) . Първо съборно послание на св. ап. Петър. Заглавие: Ст҃го ап(с)ла петра посланїе съборно· въ пе(к) л҃в не(д). Incipit: Петрь ап(с)ль іѵ(с) хв҃ь, избраннымъ пришльцемъ рассѣанїа
7. (75r–75v) . Предисловие към Второ съборно послание на св. ап. Петър. Заглавие: Сказанїе петрвовꙋ в҃мꙋ посланїю събѡрномꙋ Incipit: Сїе пакы и тьж(д)е петрь посилаетъ
8. (75v–79r) . Второ съборно послание на св. ап. Петър. Заглавие: Тогож(д)е ап(о)ла петра посланїе вторѡ(е) въ петъкъ. л҃г. неделѥ Incipit: Сїмѡнь петръ· рабъ и посланныкъ іс҃ хв҃ь·
9. (79r–80r) . Предисловие към Първо съборно послание св. ап. Иоана Богослова. Заглавие: Сказанїе о іѡанновꙋ посланїю пръвомꙋ Incipit: Понѥже самь іѡаннь иже єѵ(г)лїе написави, тъж(д)е у с ие посилаетъ.
10. (80r–85v) . Първо съборно послание св. ап. Иоана Богослова. Заглавие: Ст҃го ап(о)ла іѡанна· съборное посланїе Incipit: Еже бѣ испръва. єже слышахѡ(м). єже видѣхо(м) ꙫчима нашима.
11. (85v) . Предисловие към Второ съборно послание св. ап. Иоана Богослова. Заглавие: Сказанїе іѡаннова посланїа втораго Incipit: Сїе ꙗко старꙿць пишеть. господины и чедѡ(м) єѥ.
12. (85v–86v) . Второ съборно послание св. ап. Иоана Богослова. Заглавие: Ст҃го іѡанна бг҃ослова съборное посланїе вторѡе Incipit: Старць изьбраннѣи господины и чедѡ(м) єѥ.
13. (86v) . Предисловие към Трето съборно послание св. ап. Иоана Богослова. Заглавие: Сказанїе іѡннова третїаго посланїа Incipit: Прьвѣе оубо приемлѥть гаїа свѣ(д)телтвꙋемаа ѿ въсѣ(х) ѻ страннолюбыи
14. (86v–87v) . Трето съборно послание св. ап. Иоана Богослова. Заглавие: Ст҃го іѡанꙿна бг҃ослова посланїе съборно Incipit: Старць гаіевы възлюблѥнномꙋ, єгоже азъ люблю вь истинꙋ
15. (87v–88r) . Предисловие към Съборно послание на св. ап. Иуда. Заглавие: Сказанїе іꙋды съборномꙋ посланїю Incipit: Сїе посланїе пишетъ, имꙿже оувероваꙿшимъ, вына же є(с) се.
16. (88r–89v) . Съборно послание на св. ап. Иуда. Заглавие: Съборное посланїе іꙋды· въ вторни(к) сырны Incipit: Іоуда· х҃а іс҃а рабь· брать же іакѡвꙋ. сꙋщїимь о б҃ѕѣ ѡц҃и осщ҃енныи(м)
17. (89v–91r) . Предисловие към Послание на св. ап. Павла до Римляни. Заглавие: Сказанїе и(ж) къ римлꙗнѡ(м) посланї(е)· ст҃г(о) ап(с)ла пав(л)а Incipit: Сїе посилаеть ѿ коринѳа· не оу єще видѣ въ римлꙗны·
18. (91r–112v) . Послание на св. ап. Павла до Римляни. Заглавие: Ст҃аго ап(о)сла пав(л)а посланїе кꙿ римлꙗнѡ(м) Incipit: Павль рабь іѵ҃ х҃вь· звань ап(с)ль. изьбрань въ бл4говѣстїе бж҃їе.
19. (112v–113r) . Предисловие към Първо послание св. ап. Павла до Коринтяни. Заглавие: Сказанїе e(ж) къ корїнѳо(м) прьваго посланїа Incipit: Сїе посилаеть ѿ ефеса асїискааго· видѣвь ихь оуже, и наоучивъ·
20. (113v–135r) . Първо послание св. ап. Павла до Коринтяни. Заглавие: Къ корїнѳѣнѡ(м) прьво(е) посланїе ст҃аго ап҃ла павла Incipit: Павль звань посланикь іѵ҃ хв҃ь, волѥю бж҃їею·
21. (135r–135v) . Предисловие към Второ послание св. ап. Павла до Коринтяни. Заглавие: Сказанїе иже кь коринѳѣѡмь в҃ посланїю Incipit: Сїе посилаеть ѿ македонїю· вина же посланїю є(с) сїа·
22. (136r–147r) . Второ послание св. ап. Павла до Коринтяни. Заглавие: Кь корїнѳѡ(м). в҃. посланїе ст҃аго ап҃ла павла Incipit: Павль посланникь іѵ҃ хв҃ь, волѥю бж҃їею· и ѳимѡѳеи братъ. цр҃и бж҃їи сꙋщїи къ коринꙿѳѣ·
23. (147v–148r) . Предисловие към Послание на св. ап. Павла до Галатяни. Заглавие: Сказанїе иже къ гал(а)тѡ(м)· посланїю ст҃го ап(с)ла павла Incipit: Сїе посилаеть ѿ рима· видѣвь и(х) оуже и наоучивь·
24. (148r–155v) . Послание на св. ап. Павла до Галатяни. Заглавие: Кь галатѡ(м) посланїе ст҃го ап(о)ла павла· Incipit: Павль ап(с)ль, ни ѿ чл҃кь ни члѡвекѡ(м)·
25. (155v–156r) . Предисловие към Послание на св. ап. Павла до Ефесяни. Заглавие: Сказанїе и(ж) къ ефесѡ(м)· посланїю ст҃го ап(с)ла павла· Incipit: Сїе посилаеть ѿ рима· не оубо тѣхь видѣвь·
26. (156v–164r) . Послание на св. ап. Павла до Ефесяни. Заглавие: Кь ефесїе(м) посланїе ст҃го ап(с)ла павла· Incipit: Павль посланникь іу҃ хв҃ь, волѥю бж҃їею, ст҃ымь соущїимь въ ефесѣ·
27. (164r–165r) . Предисловие към Послание на св. ап. Павла до Филипяни. Заглавие: Ска(з)нї и(ж) къ филїписїѡ(м)ꙿ по(с)ланїе ст҃го ап(с)ла павла· Incipit: Сїе посилаеть ѿ рима· видѣвъ ихь вькꙋпѣ и наоучивь· вина же посланїю.
28. (165r–171r) . Послание на св. ап. Павла до Филипяни. Заглавие: Къ фїлїпписїѡ(м) посланїе ст҃го ап(с)ла павла· Incipit: Павль и тимоѳеи· рабы іу҃ хв҃ы.
29. (171r–171v) . Предисловие към Послание на св. ап. Павла до Колосяни. Заглавие: Ска(з)нї и(ж) къ коласїискомꙋ посланї\ ст҃го ап(с)ла павла· Incipit: Сїе посилаеть ѿ рима· не видѣвъ оубо тѣхь·
30. (172r–177v) . Послание на св. ап. Павла до Колосяни. Заглавие: Кь коласемь посланїе ст҃го ап(с)ла павла· Incipit: Павль посланникъ і҃у хв҃ь. волѥю бж҃ею, и тимоѳеи брать
31. (177v–178r) . Предисловие към Първо послание на св. ап. Павла до Солуняни. Заглавие: Сказaніe ижe къ солꙋнꙗнѡ(м). пръвомꙋ посланїꙋ ст҃го ап(с)ла павла· Incipit: Сїе посилаеть ѿ аѳінь· видѣвъ пръвѣе тѣхь·
32. (178v–183r) . Първо послание на св. ап. Павла до Солуняни. Заглавие: Кь сол(ꙋ)нѣнѡ(м) прьвое п· Incipit: Павль и силꙋань и тимоѳеи. цр҃кви солꙋнꙿстѣи. о бѕѣ ѡц҃и и г҃и іу҃ х҃ѣ.
33. (183r–184r) . Предисловие към Второ послание на св. ап. Павла до Солуняни. Заглавие: Сказaніe ижe къ солꙋнꙗнѡ(м). второ(мꙋ) посланїꙋ, ст҃го ап(с)ла павла Incipit: Сїе посилаеть ѿ рима· вина же посланїю, сїа· нѣцїи ѿ селꙋна празни и бесчинїи·
34. (184r–187r) . Второ послание на св. ап. Павла до Солуняни. Заглавие: Кь солꙋнѣнѡ(м) посланїе ст҃го павла· второе посланїе· Incipit: Павль и сїлꙋань и тїмоѳеи. цр҃кви солꙋнꙿстѣи. о бѕ҃ѣ ѡц҃и нашемь, и г҃и іу҃ х҃ѣ. бл(д)ть вамь и мирь ѿ б҃а
35. (187r–187v) . Предисловие към Първо послание на св. ап. Павла до Тимотея. Заглавие: Сказaніe e(ж) къ тимоѳеꙋ, а҃. посланїе ст҃го ап(с)ла павл(а) Incipit: Сїе посилаеть ѿ лаодикїе· вина же посланїю, сїа· въ ефесѣ нѣции жидовствꙋюще, начинахꙋ инако ꙋчити·
36. (187v–194r) . Първо послание на св. ап. Павла до Тимотея. Заглавие: Кь тимоѳе(ꙋ) прьвое посланїе ст҃г(о) ап(с)ла· павла Incipit: Павль посланникъ іу(с) хв҃ь· по повелѣнїю б҃а сп҃са нашего. и г҃а іѵ(с) х҃а оупованїа нашего. тимоѳеѡвы присномꙋ чедꙋ вь вѣрѣ
37. (194v–195r) . Предисловие към Второ послание на св. ап. Павла до Тимотея. Заглавие: Ска(з)ніe и(ж) къ тим(о)ѳе(ꙋ), в҃. м(ꙋ) посланї(ꙋ) ст҃го ап(с)ла па(в)ла Incipit: Сїе посилаеть пакы ѿ рима вина же посланїю, сїа. шь(д)шїимь съ павломь оставльшемь єго.
38. (195r–199v) . Второ послание на св. ап. Павла до Тимотея. Заглавие: Кь тiм(о)ѳеꙋ в҃· посланї, ст҃го ап(с)ла· павла Incipit: Павель посланникъ іу(с) хв҃ь· волею бж҃їею, по ѡбѣтованїю жизны єже о х҃ѣ іс҃ѣ, тимоѳеꙋ вьзлюбленномꙋ чедꙋ
39. (199v–200r) . Предисловие към Послание на св. ап. Павла до Тита . Заглавие: Ска(з)ніe и(ж) къ тїтꙋ посланї(ꙋ) ст҃го ап(с)ла па(в)ла Incipit: Сїе посилаеть ѿ никополꙗ. тоу бо о зимѣ.
40. (200v–203r) . Послание на св. ап. Павла до Тита. Заглавие: Кь тїтꙋ посланїе ст҃г(о) ап(с)ла· павла Incipit: Павль рабь бж҃їи· посланникь же і҃у хв҃ь по вѣрѣ, избранны(м) б҃оу
41. (203r–203v) . Предисловие към Послание на св. ап. Павла до Филимона. Заглавие: Ска(з)нїe· иже кь филїмонꙋ посланїю Incipit: Сїе посилаеть ѿ рима. вина же посланїю сїа· онисимь рабь филїмоновъ, бѣжа.
42. (203v–204v) . Послание на св. ап. Павла до Филимона. Заглавие: Къ филїмонꙋ посланїе ст҃г(о) ап(с)ла· павла Incipit: Павль свезьнь і҃у х҃овь. и тимоѳеи бра(т). филїмонꙋ възлюблѥнномꙋ.
43. (203v–205r) . Предисловие към Послание на св. ап. Павла до Евреите. Заглавие: Сказaнїe еѵ(р)еиско(мꙋ) посланїю ст҃го ап(с)ла· павла Incipit: Сїе посилаеть ѿ италїе. вина же посланїю сїа· понѥже іꙋдеи противлꙗхꙋ се законѡ(м)и сѣнми.
44. (205v–222v) . Послание на св. ап. Павла до Евреите. Заглавие: Къ евреѡ(м) пос(л)анїе ст҃го ап(с)ла· павла Incipit: Мнѡгочестнѣи и мнѡгоѡбразнѣ древлѥ б҃ъ
44. (223r–233r) . Указател и таблици на апостолските четива по недели и дни за цялата година. Заглавие: Сказанїе извѣстно иже на вьсе дн҃и главамь дѣанїи апл(с)ь Incipit: Вь не(д) пасхы. а(н)тїфѡ(н) а҃·
46. (233r–243r) . Месецослов. От славянските светци са посочени: св. Петка Търновска (14.10), св. Иван Рилски (19.10) Заглавие: Сьборникь съ бг҃ѡ(м). в҃і м(с҃)це(м) сказанїе гла(в)ы ап(с)лꙋ Incipit: Въ, а҃ се(п)теврїа, начелѡ иньдікта.
47. (243r–244v) . Прокимени, възкресни и алилуярии на осемте гласа.

История

Дата на написване: 16. век, среда. Място на написване: Рилски книжовен кръг. Югозападна България. Материали, съпътстващи ръкописа (преден защитен лист) . С черно мастило и почерка на Илински: № 43 Апостол XVI Отдѣлъ II.д.7 – д е поправено от г

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография