Панегирик от XIV и XVI век, Зогр. 109

Бояджиев, Андрей
о. Козма Поповски

Общо наименование: Панегирик (Конволют). Конкретно наименование: Панегитик минеен и триоден. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 109. Каталог: 109. 1  Своден каталог: 971. 2  Предишен каталог: 173. 3  Предишен каталог: 103. 4  Предишна сигнатура: II.д.8. 5  Предишна сигнатура: II.г.8. 6 

Кодикологични данни

Ръкописът се състои от две части. Към оригиналната част от 16 в. са били добавени листове от 14. век. (ff. 287–292).
Материал: Хартия. Листове: 317 ff. Размери: 275 x 195 mm (листове);

(1r) . Объл печат на Зографската света обител

Съдържание

Съдържа произведения на св. Климент Охридски, Йоан Екзарх, Патриарх Евтимий, Григорий Цамблак и др. Ранната част съдържа словото за Преображение на Ефррем Сирин. Антиграф: Кл. Иванова предполага, че ръкописът е копие от НБКМ 300 Иванова 1994 .
(1r--5r) . Съдържание на книгата. Заглавие: Синаѯарь панагирика сьписана имѣе слова праз(д)никѡ(м). господьскымь и ст҃ымъ. Съписана іѡанꙿнѡ(м) златооустымь. и иными ст҃ыми патрїархїи. Вь начелѣ слѡва ѿ маргарита·:· иже вь ст҃ы(х) ѡц҃а нашего іѡанꙿна архїеп(с)кпа слѡво ѡ паканїи и ѻ оумилєнїи· и ꙗко ск(о҃)рь б҃ь вь сп҃сенїе и кьсьнь на мꙋченїе. въ нѥмже повѣсть и ѡра вь блоудници:–
2. (6r--25v) . Слово за покаянието и умилението . Автор: Севериан Гавалски , Редакция: Същата редакция е в ВМЧ 11. 13–15: 1792–1809. Срв. Granstrem 1998: 61, № 157. Част от Chrysorrhoas, collectio brevior, appendix 19.. Заглавие: Иже вь ст҃ыи(х) ѡц҃а нашего іѡанꙿна златоустаго. Словѡ о пойани и (о) оумилѥнїи. И ꙗко скорь б҃ь въ сп҃сенїе и къснь на мꙋченїе. въ нємꙿже повѣсть и ѡ раавь блꙋдници. Incipit: Вънегда оубѡ бл҃женныи ап(с҃)ль, бж(с҃)твꙿныи и нб(с)нїи прїемлѥ єзыкь
3. (25v--33r) . Слово за Генисаретското езеро и за св. ап. Петър . Автор: Прокъл Константинополски , Редакция: Същата редакция е в УББ, Ћоровић 30. Заглавие: Тогож(д)е іѡанꙿнѣ зла(т)устаго. Сказанїе ѿ лу(к) еѵ(г҃)лїста, ѻ єзерѣ генисаре(т)сце(м҃) и ѡ риба(х)·– Incipit: Тогда оучитель бл(с҃)вень.
4. (33v--47r) . Слово за желаещите да се покръстят и за притчата за лозовата клонка . Автор: Йоан Златоуст (псевдо-) , Редакция: Chrysorrhoas, collectio brevior, appendix 14. Срв. Granstrem 1998: 61, № 161 . Заглавие: иже въ ст҃ыи(х) ѡц҃а нашего іѡанн(а) архїеп(с)кпа костадина града златооустаго ѡглашенїе къ хоттещимь кр(с҃)тити се. и ѻ притꙿчи винограда Incipit: Зрю вь стадѣ верны(х) примѣшены тоуж(д)е ѡвце
5. (47r--60v) . Житие на св. Симеон Стълпник . Автор: Антоний Агиограф , 1.09 Редакция: BHBS 1.09/II.1a . Заглавие: м(с҃)ца сепꙿтемврїа въ прьвїи дн҃ь. въспоминанїе житїа и чюдесь, иже вь сты(х) прп(д)наго ѡц҃а нашего сїмеѡна стльпника Incipit: Странна вещь и дивна бы(с҃) вь дн҃и наше. изволи се мнѣ грѣшномоу антѡнїю написати еже постигѡ(х). пользна бо и оумилѥна е(с) таина сїа
6. (60v--73v) . Слово за Рождество Богородично . Автор: Андрей Критски , 8.09 Редакция: BHBS 8.09/1a . Заглавие: иже въ ст҃и(х҃) ѡц҃а н(а҃)ше(г) анꙿдеа (!) архїеп(с҃)кпа критꙿскаго и ієросалимлꙗнина. на рож(д)ьство преславнїе вл(д)чце наше бц҃е и пр(с҃)нодв҃ы марїе Incipit: Аще мѣрима є(с҃) землꙗ педїю
7. (73v--) . Слово за Въздвижение на Честния кръст . Автор: Андрей Критски , 14.09 Редакция: BHBS 14.09/7б . Заглавие: иже въ сты(х҃) ѡц҃а н(а҃)ше(г) анꙿрдеꙗ ієросалимлꙗнина, Слово абые реченꙿное на въсемирное вьз(д)виженїе ч(с)таго и животворещаго кр(с҃)та Incipit: Кр(с҃)та трьжьство творимь
8. (73v--105v) . Житие на св. Петка Търновска с Разказ за пренасяне на мощите . Автор: Евтимий Търновски , Автор: Григорий Цамблак , 14.10 Редакция: BHBS 14.10/1г . Заглавие: Жїтие и жизнь пр(д)побные (м)тре наше параскевꙿви, Сьписано еѵ̈ѳїмїе(м) патрїархомь трьновьскыи(м), кь конꙿцꙋ же слова, и како прѣне(с)на бы(с) вь славнꙋю землю сꙿрьбьскоую. Съписано грїгорїемь цамꙿблакѡ(м) Incipit: Аще оубѡ любословны ѻбыче законь
9. (105v--119r) . Похвално слово за Въведение Богородично . Автор: Тарасий Константинополски , 21.11 Редакция: BHBS 21.11/1г . Заглавие: иже вь ст҃ы(х) ѡц҃а нашего ѳарасїа архїеп(с)кпа констанꙿтина гра(д). Сло(в) на вьведенїє прѣст҃ые бц҃е, єгда приведена бы(с) вь цр҃ковь ѿ свои(х) родителѥи трилѣтна Incipit: Свѣтло и свѣтоносно настоещее трьжьство
10. (119r–125v) . Слово за Въведение Богородично . Автор: Герман Константинополски , 21.11 Редакция: BHBS 21.11/9б. Заглавие: иже вь ст҃ы(х) ѡц҃а нашего герꙿмана архїеп(с)кпа костанꙿдина гра(д). Сло(в) на вьведенїє прѣст҃ые вл(д)це наше бц҃е и пр(с)но двы марїе єгда вьв(д)ена бы(с) вь цр҃ковь тре(м) лѣтѡ(м) соущїи своима родителꙿма Incipit: Се пакы дроугоѥ тръжьство и свѣтло праз(д)ьнство
11. (125v--140v) . Слово за описанието на св. Богородица . Автор: Атанасий Александрийски , 25.12 Славянският текст не съвпада с гръцкия в края Редакция: BHBS 25.12/23. Заглавие: иже вь ст҃ы(х) ѡц҃а нашего аѳанасїа велика(а)го архїеп(с҃)кпа алеѯандрїискаго. Слово ѡ ѥѵ(г)скомь гл҃ѣ. єже, изьде повелѣнїе ѿ кесара авгꙋста. и ѡ іѡсифѣ. Incipit: Ꙗкоже златотворноую землю роудити
12. (140v--148r) . Слово за Рождество Христово . Автор: Атанасий Александрийски , 25.12 Текстът започва в долната част на листа Редакция: BHBS 25.12/2. Заглавие: иже въ ст҃ы (!) ѡц҃а нашего і҃ѡ мниха и прѣзвитера дамаскѵна. Слово на х(с)во рождество. бл(с)ви ѡч҃е:– Incipit: Вънегда весна прїидеть
13. (140v--148r) . Слово за Рождество Христово . Автор: Йоан Дамаскин , 25.12 От оригиналният текст на писача е останало само част от текста на л. 140v, от който се чете номерът с червенослов в полето: іа҃, както и част от заглавието на р, нашего іу҃ х҃а и части от първите три реда от началото на текста: Начело радости и, зоу хощоу, и т. Друг писач е продължил словото на л. 141r Редакция: BHBS 25.12/2. Заглавие: иже въ ст҃ы (!) ѡц҃а нашего і҃ѡ мниха и прѣзвитера дамаскѵна. Слово на х(с)во рождество. бл(с)ви ѡч҃е:– Incipit: Вънегда весна прїидеть
14. (148v--153r) . Слово за Рождество Христово . Автор: Атанасий Александрийски , 25.12 Текстът започва в края на листа. Във ВМЧ – друга редакция: ВМЧ 12. 25-31: 2348–2353. Не е открит засега гръцкият източник. Редакция: BHBS 25.12/8. Заглавие: иже въ ст҃ы(х) оц҃а нашего аѳанасїа архїеп(с)кпа алеѯандрьскаго. слово на рож(д)ьсттъвныи дн҃ь г҃а и б҃а и сп(с)а нашего их҃а. бл(с҃)ви ѡч҃е:– Incipit: Начело радости, и веселїа дх҃овнаго
15. (153r--158r) . Слово за Рождество Христово . Автор: Иоан Екзарх , 25.12 В полето с червенослов: і҃в. Редакция: BHBS 25.12/21б. Заглавие: иже вь ст҃ы(х) ѡц҃а нашего іѡанна златоꙋста(а)го Сло(в) похвалꙿно на рож(д)ство г҃а и б҃а нашего іѵ҃ х҃а. бл(с)ви ѡч҃е Incipit: Хо҃у праведнѣишомꙋ сл҃цоу, дн(с)ь ѿ дв҃ы прѣч(с)теи прѣст҃їе вьзьсїавшꙋ
16. (158r--164r) . Хомилия XVII: Похвала за св. Стефан . Автор: Прокъл Константинополски , 27.12 В полето с червенослов: і҃г. Редакция: BHBS 27.12/4б. Заглавие: прокла архїеп(с)кпа константина града похвално Ст҃моу прьвом(ч҃)нкоу стефанꙋ. бл(с), ѡ(ч҃) Incipit: Чювьстьвное оубѡ слн҃це ѿ земли вьсїавае
17. (164v--168v) . Слово за младенците, избити във Витлеем от Ирод . Автор: Йоан Златоуст (Псевдо) , 29.12 В полето с червенослов: ід҃. Датата е написана в горното поле с червенослов: де(к). к҃ѳ Редакция: BHBS 29.12/1г. Заглавие: иже вь ст҃ы(х) ѡц҃а нашего іѡанна, архїеп(с)кпа конꙿстантїна гра(д) зла(т)устаго. Сло(в) ѻ іродѣ и ѡ ст҃ых мл(д)нцѣх. бл(с). ѡч҃е: – Incipit: Хотѣ(х) оубѡ пр(с)но и вьсегда дх҃овное вамь повѣдовати слово
18. (168v--172r) . Слово за младенците, избити във Витлеем от Ирод (2) . Автор: Йоан Златоуст , 29.12 В полето с червенослов: і҃е. Краят не е запазен. Четат се частично отделни думи. Вместо оригиналният текст по-късно краят е допълнен от друга ръка на л. 171v, вж. по-долу Редакция: BHBS 29.12/1г. Заглавие: вь тьж(д)е дн҃ь, тогож(д)е, ѻ еже ше(д)ше, испытаите извѣстно, ѻ ѡтрочети, и ѻ ст҃ы(х) мл(д)нцехь. бл(с҃)ви, ѡч҃е:– Incipit: Хотѣ(х) оубѡ пр(с)но и вьсегда дх҃овное вамь повѣдовати слово Explicit:
19. (172r–192v) . Слово за Сретение Христово . Автор: Атанасий Александрийски , 2.02 В полето с червенослов: і҃з. Редакция: BHBS 02.02/7. Заглавие: иже вь сты(х) ѡц҃а нашего аѳанасїа великаго. архїеп(с)кпа алеѯанрьскаго. Сло(в) на срѣтенїе г҃а и б҃а и сп(с)а нашего і҃у х҃а. бл(с)ви·:· ѡч҃е :– ⁘ Incipit: Иже настоещаа сщ҃еннаго трьжьства єѵ(г҃)ска троуба да ѡглашаѥть
20. (202r–207r) . Слово за Благовещение на св. Богородица . Автор: Йоан Златоуст (псевдо-) , 25.03 В полето с червенослов: і҃ѳ. Редакция: BHBS 25.03/11в. Заглавие: иже вь ст҃ы(х) ѡц҃а нашего, іѡанна златоꙋстаго. Слово на бл(а҃)говѣщенїе прѣст҃ыє бц҃е, бл(с҃). ѡч҃е :– Incipit: Пакы радости бл҃говѣстїа
21. (207r–211r) . Слово за Благовещение на св. Богородица . Автор: Йоан Златоуст (псевдо-) , 25.03 В полето с червенослов: к҃. Редакция: BHBS 25.03/8. Заглавие: иже вь ст҃ы(х) ѡц҃а нашего іѡанна архїеп(с)кпа константина гра(д) златооустаго слово на благ(о҃)вѣщенїе прѣст҃ыє бц҃е:– бл(с҃)и, ѡч҃е :– Incipit: Иже правди вьсїа сл(д)нце (!), и прьвѣе вьсїавше покры
22. (211v--218r) . Слово за Благовещение на св. Богородица (смесена редакция) . Автор: Йоан Златоуст (псевдо-) , 25.03 В полето с червенослов: к҃а. Редакция: BHBS 25.03/14д. Заглавие: іѡанна архїеп(с)кпа константина гра(д) златооустааго. Слово на бл҃гвѣщенїе прѣст҃ыє вл(д)чце наше бц҃е пр(с)нодв҃ы марїе:– бл(с҃)и, ѡч҃е :– Incipit: Цр(с҃)кыихь таинꙿнствь праз(д)никь оразнꙋемь дн(с)ь
23. (218r–222r) . Похвално слово за Възкресение Лазарово . Автор: Климент Охридски , В полето с червенослов: к҃в. Редакция: Първична версия: Ангелов, Кодов, Куев 1970: 568. Най-близък е преписът в НБКМ № 300, ff. 220--224r, Цонев 1910: 233–237.. Заглавие: іѡанна архїеп(с)кпа конꙿстантина гра(д) зла(т҃)устаго. Слово похвалꙿно ѡ четверодневно(м) лазари. бл(с҃)ї, ѡ(ч҃) :– :· Incipit: Се прѣ(д)тече(т) свѣ(т)зарноє трьжьство, хв҃а вьскр҃сенїа ѡбразь повѣдае
24. (222r--224v) . Слово за Цветоносната неделя . Автор: Атанасий Александрийски , В полето с червенослов: к҃г. Литвиненко, Грицевская 2020 Заглавие: иже въ ст҃ы(х) оц҃а нашего аѳанасїа архїеп(с)кпа алеѯанꙿдрьскааго. Слово, вь цвѣтоносною не(д)лю и ѻ лазарии. бл(с҃)ви ѡч҃е:– Incipit: Страшна вьзлюблѥнїи таина вь іер(с)ме бы(с)
25. (224v–243v) . Слово за слизането в ада . Автор: Епифаний Кипърски , В полето с червенослов: к҃д. Заглавие: иже въ ст҃ы(х) ѡц҃а нашего єпїфанїа архїеп(с)кпа кѵпрьскаго. Слово на бг҃отѣлесное погребенїе, г҃а нашего іѵ҃ х҃а. и ѻ іѡсифѣ иже ѿ аримаѳее вь ст҃ꙋю и великꙋю соуботоу. бл(с҃)ви, ѡч҃е:– Incipit: Что се дн(с҃)ь безмльвїе мнѡго на земли
26. (243v--260v) . Похвално слово за св. Георги . Автор: Григорий Цамблак , 23.04 В полето с червенослов: к҃е. Близка редакция: НБКМ № 300 Редакция: BHBS 23.04/4. Заглавие: М(с)ца априлїа вь к҃г. Слово пѡхвалꙿно Ст҃мꙋ и велико (!) вь м(ч҃)ницѣ(х), и побѣдоносцоу геѡргиоу. бл(с҃)ви, ѡч҃е:– Incipit: Вчера любимици свѣтлыи вьск҃рсенїа празновахѡ(м) праз(д)никь
27. (260v--265v) . Слово за Възнесение Христово. В полето с червенослов: к҃ѕ. Заглавие: Слѡво, на вьзне(с)нїе г҃а б҃а и сп҃са нашего і҃с х҃а. бл(с҃)ви, ѡч҃е:– Incipit: Веселите се и раⷣуите се землѥ. понеже послѣднюю стѣнꙋ прѣградѣ разроушивь і҃с
28. (265v--267v) . Хомилия XVI: За Петдесетница . Автор: Прокъл Константинополски , В полето с червенослов: к҃з. Заглавие: иже вь ст҃ы(х) ѿца нашего прокла, архїєп(с)кпа коньстанꙿтина гра(д). Слово на петидесетныи дн҃ь. ѡ(ч):– Incipit: Дн(с)ь братїе наиде ст҃го дх҃а блг(д)ть
29. (267v--274v) . Слово за раждането на св. Йоан Кръстител и Предтеча . Автор: Атанасий Александрийски , 24.06 В полето с червенослов: к҃и. Редакция: BHBS 24.06/9. Заглавие: иже вь ст҃ы(х) ѿца нашего аѳанасїа великааго. архїеп(с)кпа алеѯандрьскаго. Слово на рож(д)вп пр(д)тче и кр(с)тлѣ іѡанна. и о єлисавети и бц҃и, бл(с)ви. ѡч҃е :– Incipit: Нивоу оубо исьхшꙋ и ѕвѣремь вь попранїе быти ѻставлѥнꙋю
30. (274v--280v) . Слово за свв. Петър и Павел . Автор: Йоан Златоуст (псевдо-) , 29.06 В полето с червенослов: к҃ѳ. Редакция: BHBS 29.06/8б. Заглавие: иже вь ст҃ыхь ѿца нашего іѡанна архїеп(с)кпа констанꙿтина гра(д) златоꙋстаго. похвала ст҃ымь врьховнымь ап(с)лѡмь петрꙋ и павлоу бл(с)ви. ѡч҃е :– Incipit: Нб(с)е и землє реть виж(д)ь настоещаго ради трьжьствапаметїю ап(с)ль
31. (280v–286v) . Слово за Преображение Господне . Автор: Леонтий Константинополски , 06.08 В полето с червенослов: л҃. В горното поле отново с червенослов е написана и датата авг(с)ꙋ. ѕ҃:–. Редакция: BHBS06.08/8б. Заглавие: иже вь ст҃ы(х) ѿца нашего іѡанна архїеп(с)кпа кѡнꙿстантїна гра(д) златооуста(а)го. Слово на ст҃ое хв҃о прѣѻбраженїе, бл(с)и. ѡч҃е :– Incipit: Слыша нн҃ꙗ вьзлюблєнне вл(д)коу х҃а
32. (ff. 286v, 293v–300v, ). Слово Успение Богородично (2) . Автор: Герман Константинополски, 15.08 В полето с червенослов на л. 298v: л҃а. Както заглавието, така и текстът до края на страницата са задраскани с черно мастило. На л. 293v същата ръка, която е добавила последния ред на л. 292v е написала отново заглавието: иже въ ст҃ы(х) ѿца нашего герꙿма (!) архїеп(с)кпа константина гра(д). на прѣславьное оуспенїе прѣст҃ые бц҃е. бл(с)ви. ѡч҃е. и началото на текста: Да прѣстанꙋть оубо єретикѡмь невѣждъствъвнаа невѣрнаа словеса Редакция: BHBS06.08/8б. Заглавие: иже вь ст҃ы(х) ѿца нашего герꙿмана архїепискѡпа константїна гра(д) на прѣславьное оуспенїе прѣст҃ые бц҃е. бл(с)и. ѡ(ч) :– Incipit: Да прѣстаноуть оубѡ єретикѡ(м) невѣж(д)ьстьвнаа невѣрнаа слове(с).
33. (287r--292v) . Слово за Преображение Господне . Автор: Ефрем Сирин, 06.08 Последният ред в словото е написано с друг почерк: ще се съ ѻц҃емь и дх҃о(м) въ вѣкы вѣкѡ(м):– Редакция: BHBS06.08/5а. Заглавие: М(с)ца авгꙋста вь .ѕ҃. иже вь сты(х) ѡц҃а нашего ефрема. словѡ на прѣѡбраженїе г҃а и б҃а и сп҃са нашего і҃у х҃а. ѡч҃е бл(с)ви :– Incipit: Ѿ нивы, жѫтва и радованїа
34. (300v--306v) . Похвално слово за Отсичане главата на Йоан Кръстител и Предтеча . Автор: Анатолий Солунски , 29.08 В полето с червенослов: л҃в. Редакция: BHBS 29.08/5а. Заглавие: иже вь ст҃ыхь ѿца нашего іѡанна зла(т)устаго архїеп(с)кпа константина града . на оусекновен ие главы ч(с)тнаго пр(д)тче, бл(с). ѡ(ч҃) :– Incipit: Ꙗкоже нѣкы моужь любопоустыньнꙿ вь нѣкоторѣмь мѣсте
35. (308r--317r) . Житие на св. Харитон . Автор: Симеон Метафраст , 28.09 Редакция: BHBS 28.09/1. Заглавие: Житїе и жизнь и подвизи пр(д)бнаго ѡц҃а нашего и исповѣдника харитона. бл(с)ви ѡ(ч): – Incipit: Многаа оучителꙿства ѻнѣхь иже добрѣ
Допълнения
 • (5v) . Приписка на Гюро. С лигатура ми в последната дума: Помени г҃и раба твоего гоурꙋ въ цр(с҃)вы си̏:– ами̋(н)
 • (307r) . Приписка на Гюро. Първите четири реда с главни букви и лигатурно писмо. Кръстът е в червенослов:
  Сиа рꙋка гюрина + Сїю кні
  гꙋ списа(х) бж(с)твни пан(а҃)гирикь
  ꙋ гра(д) кратовꙋ еродиак(о)нꙋ ꙋчени(к)
  ... амїнь: –
  сщ҃еникь ли:· диꙗкон ли :· диꙗк ли:· прост ли:·
  аіко тко (!) оузмет. да препише. илы да чьти. молю
  лю (!) ви се:· и коленемь касаю:· испралꙗите (!):· а не
  кльнете:· а вась б҃ъ да простить:· амїнь :· :·

История

Материали, съпътстващи ръкописа
 • (предна корица, гръб) . Залепен лист с напечатан текст: 109. Панегирик от XVI в. 317 листа хартия
  Българска безюсова редакция.
  Отд. II.г (д?) 8
  Илински № 173.
  Писан от Гюро в Кратово

Допълнителни сведения

Библиография

Част 1

(ff. 1–286, 293–317).

Кодикологични данни

Част от 16. век
Материал: Хартия. Плътна и гладка, жилава и бяла. Водни знаци: Везни в кръг със звезда отгоре (I вариант) подобен Briquet 1923 , Nr 2533 от 1489 ; Везни в кръг със звезда отгоре (II вариант) подобен Briquet 1923 , Nr 2522 от 1497-1498 . Шапка подобен Briquet 1923 , Nr 3404 от 1503 . Букви в кръг .
Състояние: Лист 5v е оставен празен, а по-късно е написана приписката на Гюро.
Оформяне на страницата: 1 кол., 22 реда на страница; А. писач1 кол., 24 реда на страница; Б. писач1 кол., 32 реда на страница; В. писач
Украса

(6r) . Плетенична заставка в балкански стил, само с червени контури, неоцветена

Червени растително-геометрични инициали

Книжовници

Трима книжовници

А. книжовник

(ff. 1–140v, 149v–286v, 293r–307v). Име:  Гюро
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, изискан
Безюсов

Б. книжовник

(141r–148v) . Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, дребен
Безюсов

В. книжовник

(308r–317r) . Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден правилен

История

Дата на написване: 16. век, начало. Място на написване: Кратово .

Част 2

(287r–292v) .

Кодикологични данни

Част от 14. век. Тази част добавя Словото за преображение Господне от Ефрем Сирин
Материал: Хартия. Плътна с едри вержори Водни знаци: Глава на еднорог много подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 5940 от 1350–1360 (287–292) . ;

Книжовници

Г. книжовник

(287r-292v) . Лаврентий
Писмо: Кирилица. Полуустав, дребен, изискан
Двуеров, двуюсов (търновски)
 • Турилов 2004
 • История

  Дата на написване: 14. век, трета четвърт (л. 287–292).