Служебник от края на XVII век, Зогр. 142

Общо наименование: Служебник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 142. Каталог: 142. 1  913. 2  Предишен каталог: 131. 3  Предишна сигнатура: III.ж.10. 4 
плътна 109 ff. 195 x 1135 mm
118

(ff. 11r, 52r). Mалки плетенични заставки в балкански стил

Червени геометрични инициали

Нова, библиотечна

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, неправилен

Правопис: Безюсов

Служебник. На л. 9а и л. 106 са добавени две молитви с по-късен почерк.В една от отпусните молитви в края на служебника се споменават Сава Сръбски (14.01 и св. Симеон Сръбски (13.02.

Няколко късни бележки — една дари телека, една за многолетнего на владика и една с молитвено съдържание, изписана на гръцки с кирилица

17. век, последна четвърт.