Богослужебна книга на Зографския манастир от втората половина на XVII век, Зогр. 180

Общо наименование: Богослужебна книга. Индивидуално название: Богослужебна книга на Зографския манастир. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 180. Каталог: 180. 1  Предишен каталог: 206. Предишен каталог: 112. 2  Предишна сигнатура: III.в.21. 3 
След лист 175 следват 8 празни бели листа, добавени при последното подвързване ок. средата на 20 век.
Плътна и гладка Корона със звезда и полумесец Мошин, Гроздановић-Пајић 1963 17 в., трета четвърт ; 181 ff. 190 x 140 mm
Без край, липсват и три тетради в началото на книгата
121

(ff. 1r, 102r). Плетенични полихромни заставки в балкански стил

Червени растително-геометрични инициали

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, калиграфски

Правопис: Безюсов (ресавски)

Съдържа Съботен канон з=на св. Георги, Параклис на св. Георги, Богородичен параклис, избрани тропари, избрайни полиелейни псалми и др. Включва и Похвала за обновяването на храма на св. Георги (без край), както и полиелейни стихири за св. Георги
17. век, трета четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.