Октоих възкресен и Служебен шестоднев от XVI–XVII в., Зогр. 187

Общо наименование: Октоих. Общо наименование: Октоих възкресен. Общо наименование: Шестоднев служебен. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 187. Каталог: 187. Райков и др. 1994 Предишна сигнатура: III.ж.11. Райков и др. 1994
Плътна и грапава Ножици; Котва в кръг със звезда отгоре. Ръка с цвете. 307 ff. 193 x 132 mm
Пълен, без липси
120–23Първи книжовник по 23 реда на страница, втори – по 20–23 реда на страница

(ff. 1r, 252v). Квадратни плетенични заставки в червено и черно

Червени растително-геометрични инициали

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, неправилен

Правопис: Безюсов (сръбски)

Б.

(135r–149r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, неправилен

Правопис: Безюсов (сръбски)

Октоих въкресен и Служебен шестоднев
16. век, край – 17 век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.