Служебник от 1578 г. и края на XVI в., Зогр. 221

Общо наименование: Служебник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 221. Каталог: 221. 1  913. 2  Предишен каталог: 130. 3  Предишна сигнатура: III.е.10. 4 
Ръкописът обхваща две части, писани по различно време и подвързани заедно. Първата част е от 1578 г. (до л. 62v). а втората (от л. 63r док края) е от самия край на XVI в.
268 ff. 185 x 145 mm
Фолиация: Служебникът по Каталога е 268 л. Тъй като ръкописът беше с объркана фолиация, след заснемането беше префолииран и листовете се оказаха 285
119

Червени растително-геометрични инициали

Нова, картон с хартия

A.

Теодор граматик
Кирилица. Полуустав, среден, неправилен

Правопис: Безюсов

Служебник
2. (58r–285v) . Апостоли, евангелия, молитви.

(62v) . Бележка на писача, граматик Теодор от с. Конак

16. век (1578 г.).

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.