Зографски поменик от края на XVIII век, Зогр. 233

Общо наименование: Поменик. Конкретно наименование: Зографски поменик. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 233. Каталог: 233. 1  Предишна сигнатура: III.з.7. 2 
112 ff. 292 x 182 mm
Добре запазен, без липси
Страниците са разчертани на четири графи – от двете страни за градовете, от които ще се записват поклоници, а в средата за живи и за починали.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, едър, нов, изискан, подражание на печатен шрифт

Правопис: Църковнославянски

Поменик
18. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.