Основни разлики между гръцката православна и римската църква от Мисаил Чирски от 1865, Зогр. 311

Общо наименование: Полемично съчинение. Конкретно наименование: Разлики между православната и католическата църква. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 311. Каталог: 311. Предишен каталог: 273. Предишен каталог: Н.З.Б. № 201. Предишна сигнатура: III.k.16.
Гладка, бяла, фабрична Няма; Щампа на производителя: Троицкой фабрики „Говарда” № 6. 95 ff. 210 x 168 mm 165 x 140 mm (текст)
Фолиация: Оригинална буквена фолиация 1–61, която не отчита първите седем листа и листовете след края на номерацията. Нова фолиация 1–93, която не отчита първите два листа.
Много добро.
116Текст в рамка, очертана само отляво и отдясно. Празните листове не са рамкирани.
Черно

Картон, облечен с хартия; кожени гръб и ъгли.

Константин Иванов Смолодович
Кирилица. Ръкописно писмо, ново
Руски от ХІХ в.
1. (1-66r) . Основни разлики между гръцката православна и римската папска църква от Мисаил Чирски. Заглавие: Основателное Разностей показаніе Между православною греческою И римскою папскою церквыю. сочиненное Въ самой краткости ради знанія тѣмъ которые не могутъ Въ долгомъ Богословскомъ книгъ чтеніи упражнятися. ҂аѱма [ 1741 ] года Сентября в҃ день.
1.1. (5r‒8v) . Предисловие.
1.2. (9r‒66r) . Полемично съчинение срещу Римската църква. Автор: Мисаил Чирски, За автор е посочен архимандритът от Новоспаския манастир в Москва (Чирски, †1764 г.), а за година на написване – 1741 г. Тук текстът обема 13 раздела, част от текста не е преписана.
Бележки на книжовника
  • (3r) . Сия книга сочинена членомъ, Всероссiискаго Правительствующаг Сѷнода, Ставропигiальнаго Новоспаскаго что при великомъ градѣ Москвѣ монастыря Архимандритомъ Мисаиломъ Чирскимъ. Маiя з҃ дня ҂аѱ҇ѯа [ 1761 ] года. въ великомъ градѣ Москвѣ. А изъ онои стараниемъ Їеромонаха Аѳоно-Зогра́фскiя Свято-Георгiевскiя общежительныя Обители Венiамина, въ Кипрiановскомъ Монастырѣ, что въ Бессарабiи, письмоводителемъ, того монастыря, Константиномъ Ивановымъ Смолодовичемъ переписана. Марта ѕ҃і дня ҂аѿѯ҇е [ 1865 ] года. С печат на Зографския манастир
1865. Несъвпадението в посочените години на създаване на текста – 1741 (л. 4r) или 1761 (л. 3r) ‒ не е грешка на преписвача. Същото несъвпадение се открива в копие на текста от Молдова (в манастира „Св. Никола“, с. Кондрица, обл. Кишинев). Вероятно грешката е присъствала още в протографа, от който е преписвал Константин Смолодович.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.