Житие на св. Козма Зографски от 1910–1911 г., Зогр. 315

Климентина Иванова

Общо наименование: Житие. Конкретно наименование: Житие на св. Козма Зографски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 315. Каталог: 315. Предишен каталог: № 234. Предишна сигнатура: ІІІ.з.9.
Гладка, здрава, плътна Няма; 23 ff. 270 x 195 mm 205 x 145 mm (текст)
Фолиация: Нова
Добро
123
Черно за текста и лилаво за бележката на книжовника в края на ръкописа.

С двата цвята мастило. На л. 2r ‒ елементарна лентовидна заставка с геометрична орнаментика и кръст в средата на горната рамка. На л. 23v ‒ лентовидна концовка със същия геометричен орнамент. Малка, графична концовка на л. 1v, под бележката на книжовника.

Картон, облечен в черен плат; от вътрешната страна на кориците е залепена хартия с растителни мотиви. Орнаментика със сляп отпечатък. Върху лявата корица ‒ бордюр от растителни и геометрични мотиви. В средата на полето е щампован кръст с растителни завършеци на раменете. Върху дясната корица ‒ бордюр с друг орнамент и ромбоиден щемпел с растителен мотив в средата на полето.

Мартиниан монах
Кирилица. Полуустав, нов

Правопис: Църковнославянски

1. (2r‒23v) . Житие на св. Козма Зографски. Превод: Преведено от гръцки от проигумена Евтимий през 1802 г. ; Редакция: Редактирано от архим. Антим през 1861 г.
Бележки на книжовника
  • (1r) . Житїѐ Преподо́бнагѡ и́ Богоно́снагѡ Оц҃а̀ на́шегѡ Космы̀, новопреведе́нное съ Гре́ческагѡ ꙗ́зы́ка, и҆ со мно́гимъ прилежа́нїемъ и҆спра́вленное и҆ ѡ҆добре́нное, всечестнѣ̀йшимъ Господи́номъ тоѧ̀ ст҃ыѧ о҆би́тели проигꙋ́меномъ и҆ е҆пи́тропомъ Е҆вѳѵ́мїемъ, е҆гѡ́же повелѣ́нїемъ сочини́сѧ и҆ Бдѣ́ннаѧ слꙋ́жба Ст҃агѡ: въ лѣ́то 1802. По́слѣ втори́цею и҆спра́висѧ до́кторомъ Богосло́вїѧ Аѳи́нскаго Богосло́вскаго факꙋлте́та, А҆рхимандри́томъ и҆ И҆гꙋ́меномъ сеѧ̀ Зогра́фскїѧ О҆би́тели, А҆нѳи́момъ: 1861 го́да 25 А́вгꙋста.
  • (1v) . Во сла́ву ст͠ыѧ, Е҆диносꙋ̀щныѧ, и҆ животворѧ́щїѧ и҆ нераздели́мыѧ Трⷪ҇цы, О҆ц҃а и Сн҃а и҆ Ст͠агѡ д͠ха: прѝ Всечестнагѡ О҆ц҃а на́шегѡ Архїмандрі́та и҆ И҆гꙋ̀мена Каллїстра́та; и҆ прѝ пе́рвомъ Е҆пи́тропѣ Досїѳе́ѣ; и҆ при типика́рѣ А҆мфїло́хїѣ. преписа́сѧ Сїѐ житїѐ Прпⷣбнагѡ О҆ц҃а на́шегѡ Космы̀, въ лѣ́то ѿ ржⷭ҇тва Хрⷭ҇това ҂ачаі [ 1911 ] въ монасти́рь Зѡгра́фъ[ задраскана с молив ]
  • (23v) . Преписа̀сѧ въ лето 1910, м. Септе́мврїи 15 день въ монастирь Зѡграфъ [ задраскана с молив ]; Гдⷭ҇и І҆и꙯се Хрⷭ҇те Сн͠е Бж͠їй, моли́твами ра́ди оуго́дника твоего̀, прпⷣбнагѡ О҆ц҃а̀ на́шегѡ Космы̀, пода́ждь о҆ставле́нїе грѣхѡ́въ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ мона́хꙋ Мартїнїа́нꙋ, писа́вшему сїѐ житїѐ [ задраскана с молив ]
Добавки
  • По целия текст има правописни корекции с молив и с ново ръкописно писмо.
1910–1911. Зографска света обител.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.