Патерик азбучен и Акатист на св. Богородица ит XVIII–XIX век (конволют), Зогр. 317

Общо наименование: Конволют. Конкретно наименование: Ръкопис и ръкопис. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 317. Каталог: 317. Предишен каталог: 281.
37 ff.
Отделни зацапвания, окислено мастило; следи от плесен.

Твърд картон, облечен с черна грапава хартия; кожени гръб и ъгли. Форзаци от мраморна хартия. Орнаментика със сляп отпечатък – двойни кантове при гърба и ъглите. В средата на лявата корица щампован кръст с растителни завършеци на раменете. Върху дясната корица в средата на полето ‒ щемпел с изображение на кръст и разтворена книга, обградени с растителен орнамент.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

1

Общо наименование: Патерик. Конкретно наименование: Патерик азбучен. Предишен каталог: 3. б. № 154. 1  Предишен каталог: № 287. Предишна сигнатура: отд. ІІІ.з.02.
Тънка, гладка Три шапки с инициал АЕ ; 26 ff. 310 x 210 mm 255 x 168 mm (текст)
Фолиация: Буквена номерация ака, започваща от л. 4r.
Фолиация: 1–24; първият лист не е номериран.
134–37На л. (2v) . ‒ декоративно оформен текст със стесняване надолу.
Черно за текста и червено за заглавията, инициалите и указанията.

(2r) . Лентовидна заставка от косо пресичащи се линии, с шахматен мотив от недовършено запълване на клетките с жълто, червено и бледовиолетово. На л. (4r) . ‒ малък орнамент под заглавието. Малки инициали, тънки и двойноконтурни, с опростена растителна орнаментика, от средата на л. (22v) . , писани с черното мастило.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, дребен късен

Правопис: Църковнославянски с ударения

Патерик азбучен
1. (2r–2v) . Предисловие.
2. (4r–24r) . Азбучен патерик. Редакция: Разказите за отшелниците са в азбучен ред (буква б липсва), като ѳ е между и и ї, а ѯ – между н и о. Без край. Прекъсва на буква п с поучението на авва Паладий към княза, дошъл да го почете..
Бележка на книжовника
  • (12r) . Книжовникът е написал думата „пропущено“ почти в шева на листа с бързопис и с червено мастило.
Приписки
  • (1r) . С ново ръкописно писмо: Егда Хощетъ судия сести и творити Праведны судъ огоре (!) Мне Окаянному Кто Стерпитъ праведнаго твоего Прещенiя ви На (!вина) по стоянъ (постоянъ ?) Присно пом(инаему) Твоему Покорному послушан(ию) Недовлеетъ Тогда При .
  • (1r) . Сметки, драсканици
  • (24v) . Сметки
Приписки
  • (35v) . а҆ честъ, следвано от три пъти повторен, непълен кирилски абецедар (проба на перото).
18.–19. век.

2

Общо наименование: Акатист. Конкретно наименование: Акатист на св. Богородица. Предишен каталог: 281.
По-плътна и мека. Инициали АЕ ; Полумесец . Корона (фрагмент) . 11 ff. 287 x 196 mm 215 x 140 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация 25–35
117Текст в двойноконтурна рамка, удвоена от горната и външната страна.
Черно за текста, червено за заглавията, инициалите и указанията.

На л. 25r ‒ декоративно оформено заглавие. На всеки химнографски дял ‒ двойноконтурни инициали в рамки, върху орнаментиран фон, по подражание на украса от печатна книга.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, подражание на печатен шрифт Вариращ по големина – кондаците са писани с по-едро писмо

Правопис: Църковнославянски

1. (25r–35r) . Акатист за св. Богородица..
Бележка на книжовника
  • (12r) . Книжовникът е написал думата „пропущено“ почти в шева на листа с бързопис и с червено мастило.
Приписки
  • (1r) . С ново ръкописно писмо: Егда Хощетъ судия сести и творити Праведны судъ огоре (!) Мне Окаянному Кто Стерпитъ праведнаго твоего Прещенiя ви На (!вина) по стоянъ (постоянъ ?) Присно пом(инаему) Твоему Покорному послушан(ию) Недовлеетъ Тогда При .
  • (1r) . Сметки, драсканици
  • (24v) . Сметки
Приписки
  • (35v) . а҆ честъ, следвано от три пъти повторен, непълен кирилски абецедар (проба на перото).
18.–19. век.