Миней празничен от 1895 г., Зогр. 318

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней, празничен. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 318. Каталог: 318.
Хартия ‒ плътна, гладка, тънка. Няма.; 175 ff. 340 x 230 mm 285 x 185 mm (текст)
Фолиация: нова фолиация с молив 1–175.
Добро; напълно запазена подвързия
130Oколо текста ‒ изящна двойноконтурна рамка с увиващо се около нея стъбло
Черно и синьо за текста, оранжевочервено и бледо виненочервено за рубриките и инициалите.

С трите вида мастила. На л. 4r, 6v, 7v, 11r, 15r, 26v, 27v, 47v, 50r, 57r, 83r, 86r, 92r, 95v, 103v, 113r, 124v, 131r, 136v, 137v, 145r, 146r, 149v ‒ заставки- разделители, някои ‒ съвършено елементарна украсени, други – с геометрична или растително орнаментика, трети – с елементарно оформени композиции с кръст (едната обърната наопаки!). Доста начала на текстови дялове са маркирани с прост листовиден мотив. На л. 135v ‒ заглавие, оформено с орнаменти отстрани. На л. 55v, 92v, 93r, 93v, 122r, 137r ‒ инициали, под или над които е оформен растителен мотив. На л. 12r ‒ концовка, оформена с черно мастило като ваза с цветя, на л. 21v ‒ концовка от геометричен мотив.

Твърд картон, облечен в червеникавокафява кожа; форзаци от орнаментирана хартия. Богата орнаментика със златен отпечатък. Върху лявата корица ‒ растителен бордюр и четири едри, допиращи се ъглови мотива с псевдоренесансов орнамент; в централното поле ‒ щампован кръст с увиващо се около него стъбло, вж. Зогр. 294, 299, 305, 361. Върху дясната корица ‒ същият бордюр, но централното поле е оформено от друга разновидност на ъгловите щемпели; в средата на полето ‒ щемпел с овална форма, запълнен вътре и по контура с мотиви от розети.

А.

Иринарх Зографски
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

Съдържа избрани полиелейни служби на особено почитани на Атон светци и празници, с паримии.
1. (1r) .
Во Сла́вꙋ Ст҃ы́ѧ Единосꙋ́щныѧ, животворѧ́щїѧ и҆ нераздѣли́мыѧ Трⷪ҇цы, Ѻц҃а̀ и҆ Сн҃а, и Ст҃а́гѡ Дх҃а: бл҃гослове́ниемⸯ всечетна́гѡ (!) Ѻ҆ц҃а на́шегѡ сщ҃еннаархи́мандрита и҆ Игꙋмена Григо́рїа, собра́ сѧ настоѧ́щїи Мине́и҆: въ свѧще́нната Славѧно Бо́лгарска Ѻ҆бщежи́тельна Зѡгра́фска Ѻби́телль, въ лѣ́то хилѧ́да и҆ ѻ҆смьстотини и҆ деветдесѧть и҆ пѧ́то. Ст҃а Го́ра Аѳѡ́нска Монасты́рь Зѡгра́фъ. Юлїи 25 – 1895 год. Трꙋдолю́бецътъ…
2. (2r–2v) . Съдържание.
6. (33v–39v) . Благодарствена служба на св. Богородица за избавянето на Св. Гора . Паримиите са преписани в края на ръкописа, тук само указание на л. 35r, че са на с. 327 (= л. 166r).
7. (40r–46v) . Служба за свв. Кирил и Методий . 11.05 Редакция: Малката вечерня липсва, но преди началото на Службата (на л. 39v) има указание началото да се търси в края на книгата..
10. (61v–69v) . Неделя на всички атонски светии . След Неделята на Вси светии
20. (145r–158v) . Служба за св. Спиридон . 12.12
22. (166r–166v) . Паримии за св. Богородица, допълнение към благодарствената Служба.
23. (167r–171v) . Два канона за св. Богородица (за понеделник, среда и петък и за вторник, четвъртък и събота).
24. (172r–174r) . Богородични възкресни тропари за 8-те гласа.
25. (174v–175v) . Стихири от Малката вечерня от Службата за св. Кирил и Методий.
Бележка на книжовника
  • (39v) . От ръката на книжовника: Ма́ла вече́рнѧ и лїтійни стихи́ры: Св: Кирі́ллꙋ и Меѳо́дїю: ищи въ конце кни́ги сеѧ̀.
Приписки
  • (1r, в долното поле) . С молив, се посочва кой е трудолюбецът: Jер. Іринархъ
  • (3r, в горното поле) . С молив от ръката на книжовника: Зри Слꙋжбата на св. Ѻнꙋ̀фрїѧ се по́е за́едно со св: 70 Апо́столи.
  • Към текста има пояснителни бележки и допълнения с мастило и молив по полетата.
18.–19. век. Зографска света обител.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.