Служба за св. Козма Зографски от 1888 г. (конволют), Зогр. 319

Общо наименование: Конволют. Конкретно наименование: Ръкопис и печатна книга. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 319. Каталог: 319.
48 ff.

Твърд картон, облечен в червен плат; кожени гръб и ъгли. Форзаци от мраморна хартия. Орнаментика със сляп и златен отпечатък. Върху лявата корица ‒ тънък растителен бордюр и тънка вътрешна рамка с ъглови щемпели от едри флорални мотиви, тип сецесион; в центъра на полето ‒ кръст с виещо се около него стъбло (златен отпечатък). Върху дясната корица ‒ същата композиция без централния щемпел, с растителни мотиви. Със златен отпечатък е украсен и гърбът.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

1

Общо наименование: Служба. Конкретно наименование: Служба за св. Козма Зографски.
Пътна, леко релефна, с едри вержори и понтюзо. В края на ръкописа хартията е фабрична, по-гладка и тънка. Корона (фрагмент) ; Щит с кръст (фрагмент) . 48 ff. 232 x 160 mm 205 x 130 mm (текст)
Фолиация: Оригинална буквена фолиация на л. 2–4; нова фолиация 1–16; 32 празни листа след печатната книга нямат номерация.
Много добро. Празни листове: 32 празни листа след печатната книга
119–20Текст в рамка на л. 7–16
Черно за текста, оранжевочервено и малиновочервено за указанията и инициалите.

На л. 1r ‒ тясна лентовидна заставка, графично изработена, с геометричен орнамент в долната част и композиция с кръст и растителен орнамент от двете му страни в горната част. На л. 7r ‒ тясна заставка-разделител с проста, графично изработена орнаментика, с черно и червено мастило. На л. 16r ‒ лентовидна концовка в същите цветове, с рамка и вписани в нея полета, запълнени с геометричен орнамент, щриховане и малки розети.

Хрисогон Зографски, йеродякон
Кирилица. Полуустав, прав, 3‒4мм, по образец от печатна книга

Правопис: Църковнославянски

Йеродякон Хрисогон е писал и музикални ръкописи (информация от Гоце Ристески).
(1r–16r) . Полиелейна служба за св. Козма Зографски с един канон на светеца на глас 8-ми. 22.09
Бележки на книжовника:
  • (16r) . : Іеродїа́конъ Хрѵсого̀нъ Зѡграфскїй. Исписа́сѧ сїѧ̀ слꙋжба вⸯ лѣ́та ѿ Хрⷭ҇та ҂аѿп҃и [ 1888 ]: І҆анꙋа́р: г҃і.
Приписки:
  • (1r–2r, в долното поле на листовете) . С червено мастило: Тъзи Книга принадлежи на Атоно-Зографската гробничарска Църква „Св. Благовѣщеніе Бцⷣѣ” 1917 г.
1888. Произход: Ръкописът е от гробищната църква на Манастира..

2

2 

След л. 16 е вложена старопечатна книга – „Служба преподобнымъ отцемъ нашимъ, равноапостолнымъ Меѳодїю и Кѵриллу…“, Санкт Петербург : В Синодальной типографии, 1869.