Житие и служба за св. Козма Зографски от 1861 г., Зогр. 322

Общо наименование: Житие и служба. Конкретно наименование: Житие и служба за св. Козма Зографски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 322. Каталог: 322. Предишен каталог: 272. Предишна сигнатура: ІІІ.з.25.
Няма; 35 ff. 347 x 220 mm 322 x 190 mm (текст)
Фолиация: Оригинална цифрова фолиация от л. 4
Фолиация: Нова фолиация с молив от л. 2, първият лист е без фолиация и не се отчита в съдържанието.
Добро; Празни листове: 1, 28–35
132–34Поле от лявата страна.
Черно.

Няма. Горният лист е без номерация и върху него с молив са нанесени сигнатурата и заглавието.

Анонимен
Кирилица. Ново ръкописно писмо, калиграфско

Правопис: Църковнославянски с ударения и непоследователни надредни знаци

1. (2r–17r) . Житие за св. Козма Зографски.

Л. 2v: Евр. 13: 7‒9 (зачало 334 от Служебния Апостол); текстът е оформен като мото.

Заглавие: Житiѐ Преподо́бнагѡ и҆ Богоно́снагѡ О҆тца̀ на́шегѡ Космы̀, во свяще́нной, ца́рской и҆ патрiа́ршеской славенобо́лгарской о҆би́тели Зогра́фской просiя́вшагѡ, Новопреведе́нное съ Гре́ческагѡ я҆зы̀ка, и҆ со мно́гимъ прилежа́нiемъ и҆спра́вленное и҆ ѡдобре́нное всечестнѣйшимъ господи́номъ тоя̀ святы́я о҆би́тели проигу́меномъ и е҆пи́тропомъ Е҆вѳи́мiемъ е҆го́же повелѣ́нiемъ сочини́ся и бдѣ́нная слу́жба свята́гѡ въ лѣто 1802. Ны́нѣ же вторицею исправися до́кторомъ богословiя Аѳинскаго богословскаго факултета Архимандритомъ и Игуменомъ сея Зографскiя обители Анѳи́момъ 1861 года 25 Августа.
2. (18r–27v) . Служба на св. Козма Зографски. Бденна служба. Редакция: Канонът на утренята е с акростих..
Бележка на книжовника
  • (6r) . Редакторска поправка в полето.
1861.