Житие на св. Василий Нови (фрагмент) от XIX век, Зогр. 332

Общо наименование: Житие. Конкретно наименование: Житие на св. Василий Нови. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 332. Каталог: 332. Предишен каталог: З Б № 134. Предишен каталог: 267. Предишна сигнатура: ІІІ.в.20.
Тънка, гладка Няма; 44 ff. 200 x 145 mm 185 x 130 mm (текст)
Фолиация: 42 л. са с нова фолиация, първият и последният лист не са номерирани.
Добро; ръкописът е без подвързия, зашити са 3 тетради. Вероятно по тази причина началният и крайният защитни листове, непринадлежащи към тетрадите, са прокъсани. Последните няколко от неизписаните листове (от л. 39 нататък) са със следи от влага. Л. 36r–42v: Празни.
115–19В началото на ръкописа по 15–16 реда, после по 19 реда на страница.
Черно за текста, червено и оранжево за заглавията, инициалите и указанията.

Няма.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, късен Дребен, небрежен и неравен, но четлив почерк

Правопис: Църковнославянски, непоследователен

1. (1r–35v) . Житие на св. Василий Нови (фрагмент). Първото Григориево видение е свързано с Теодорините митарства, т. е. със съда над човешката душа, а Второто Григориево видение – с Второто пришествие и със Страшния съд. Редакция: Откъс, включващ частта с Второто Григориево видение за Страшния съд над праведниците и грешниците. Текстът е незавършен, последна се чете думата „Отрочета“, която е в началото на следващ епизод от Григориевото видение.. Заглавие: От Житието на преподобния наш отец Василий Нови, месец март, 26. ден.
Приписки
  • (на празния първи лист, recto) . С ново ръкописно писмо, название на ръкописа: Отъ житія Преподобнаго Оца нашего Василія новаго.
  • (на празния първи лист, recto) . С молив: Любезніи мой другъ Иванъ Андре
  • (на празния първи лист, verso) . С молив: преда поклон Авдотіи Фа[…]мелникова.
  • (заден форзац, verso) . С молив: Нищету яко богатство вразы якоже другы укоренїe якоже хвалу.
19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.