Молебни канони към св. Богородица и към св. Георги от 1897 г., Зогр. 346

Общо наименование: Молебни канони. Конкретно наименование: Молебни канони към св. Богородица и към св. Георги. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 346. Каталог: 346.
Няма; 22 ff. 232 x 165 mm 160 x 130 mm (текст)
Фолиация: На л. 1‒20. Неномерирани са първият и десетият лист (отбелязан 9а).
Относително добро. Неномериран първи лист; Празни листове: 9r, 20v
118–20Рамкирано текстово поле.
Черно за текста, червено за рубриките и инициалите.

Тънък твърд картон, облечен с кафява кожа; форзаци от мраморна хартия. Орнаментиката е със сляп отпечатък: идентичните композиции върху двете корици са оформени от широк бордюр с растителен мотив и вътрешна рамка с четири едри ъглови щемпела с пищен растителен мотив. В средата на полетата е щампован кръст с растителни завършеци на раменете.

Двама книжовници

А.

(1r–8v) . Анонимен
Кирилица. Подражание на църковнославянски шрифт

Правопис: Църковнославянски

Б.

(10r–20r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, подражание на църковнославянски шрифт

Правопис: Църковнославянски с ударения

Молебни канони към св. Богородица и св. Георги
Приписки
  • (20r) . : Писанїй: Іеромон. Григорій (името добавено с молив) Въ лето аѿчз (1897) Мцⷭⷭ҇а Іулий: ı҃. Под него задраскана приписка с молив със същото име.
1897.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.