Песнопения от литургията от 1952 г., Зогр. 351

Общо наименование: Песнопения от Литургията. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 351. Каталог: 351.
Няма; 12 ff. 215 x 165 mm 170 x 115 mm (текст)
Фолиация: 1-10 в червено; последните два неномерирани.
Много добро. Листове 10v, 11 и 12: празни
118–19Двойноконтурни рамки около текста в черно и червено.
Черно за текста и червено за заглавията, инициалите и указанията.

На л. 3r, 3v, 8r, 9v, 10r ‒ еднотипни заставки разделители и концовки от графични знаци в черно и червено.

Тънък здрав картон, облечен с тъмнокафяв плат; кожени гръб и ъгли; форзаци от едностранно орнаментирана хартия. Върху плата орнаментът е нанесен със сляп отпечатък: на лявата корица ‒ правоъгълно поле с широк външен кант и четири ъглови орнамента с херувим, очертаващи вътрешно овално поле с кръст в средата, за типа му вж. Зогр. 317 и Зогр. 330. Върху дясната корица ‒ същата композиция, но с растителни ъглови орнаменти и централен щемпел медальон с разтворена книга върху кръст, обградени с растителен мотив, вж. Зогр. 317 и Зогр. 330.

Панарет Зографски
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

Ръкописът съдържа основно изменяемите песнопения на Литургията
1. (1r) . Тропар и кондак за св. Богородица.
2. (2r–10r) . Изобразителни и повседневни антифони; тропари и кондаци за дните на седмицата и други от Литургията.
Бележка на книжовника
  • (9v) . 1952 година, мⷭ҇цъ ноемврїй а҃. монахъ Панаретъ Зѡграфскїй.
1952.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.