Акатист за св. Георги от 1873 г., Зогр. 357

Общо наименование: Жития и слова. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 357. Каталог: 357.
Мека, леко грапава. Няма; 11 ff. 197 x 143 mm 165 x 134 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация.
Следи от влага, сега в задоволително състояние.
118
Черно и червено в заглавията и в няколко инициала.

Върху титулната страница, над заглавието, има лентовидна заставка с рамка, с растителен орнамент от разцъфнала роза и клонки, в червено, черно и бледозелено.

Няма. Титулната страница е подлепена с плат по гърба.

Партений Зографски
Кирилица. Полуустав, нов

Правопис: Църковнославянски

Акатист за св. Георги Акатист за св. Георги. Източник: Вероятно написаното е било чернова. Ръкописът е ценен с възможността да се проследят късните промени в църковнославянския текст на Акатиста за св. Георги. ; Редакция: Поправките и допълненията издават промени според друга редакция, например садителю вм. садовниче, мꙋдрованиемъ вм. помысломъ, по Гсдѣ вм. гсдви, извести вм. варѧ и много др .
Бележки на книжовника
  • (титулна страница) . Два́десѧ́ть и҆ четы́ры Кондакої́косы Ст҃омꙋ, Сла́вномꙋ, Великомꙋченикꙋ, Побѣдоно́сцꙋ и҆ Чꙋдотво́рцꙋ Геѡ́ргїю ҂аѿог (1873) феврꙋа́рїа: д҃. де́нь. рꙋк. Пртн. Мнх. Згрфскг. Целият надпис, който е същевременно заглавие на ръкописа, е с червено. Всяка буква от последния ред е заградена в кръгче. Името на книжовника е скрито чрез изписване само на съгласните букви (рꙋка Партения Монаха Зографскаго)
Приписки
  • (f. 12r) . По-късно допълнение към молитвата в края на Акатиста: + и да возглаго́летъ благаѧ въ се́рдцы е҆гѡ̀ ѡ҆ оби́тели на́шей: изрѧди .... и҆ пр....; то се отнася до текст на л. 11v, където се споменава императорът (подразбира се руският император, чието име стои в същата молитва в руски преписи).
Поправки
  • Множество редакционни поправки, нанесени в полетата и в междуредието, поправените думи са зачеркнати в текста. Поправките изглеждат нанесени от друга ръка или от по-късно време и с по-тъмно мастило. С бързопис и с молив са нанесени трети пласт поправки, например кореноискоренителюкореносѣкателюискоренителю.
1873.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.