Акатист на св. Георги от XX век (конволют), Зогр. 371

Общо наименование: Конволют. Конкретно наименование: Печатна книга, печатна книга и ръкопис. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 371. Каталог: 371.
79 ff.

Твърд картон, облечен с плат, с кожени гръб и ъгли; форзаци от мраморна хартия; орнаментика със сляп отпечатък. Върху горната корица са щамповани кръст с растителни рамене в средата на полето и растителни ъглови щемпели. Щемпелът върху долната корица представлява разтворена книга върху с кръст, оградени с растителен орнамент; същите щемпели се срещат и в други подвързии от сбирката.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

1

Служба и акаѳїстъ ст҃ому архагг҃лу Мїхаилу. Санкт Петербург ҂а҃ц (1900).

2

Акатист ст҃ому ап҃олу и еѷглісту Іѡа́нну Бг҃осло́ву. Москва, ҂аѿп҃з (1887).

3

Общо наименование: Акатист. Конкретно наименование: Акатист за св. Георги.
Гладка, тънка; последните листове са от тетрадка с редове. надпис T(F)im и шестолъчна звезда с вписана буква F, под нея инициали Lm ; 21 ff. 145 x 120 mm 110 x 95 mm (текст)
Фолиация: С молив 1–17, която не обхваща първите два и последните листове
Ръкописът е повреден от влага и кафяв по краищата от дългата употреба. След л. 17 ‒ четири неномерирани и празни листа.
114
Черно за текста, червено за заглавията, инициалите и указанията
Двама книжовници

А.

(основна част от ръкописа) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов

Правопис: Църковнославянски

Б.

(ff. 17r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов По-късна ръка. Със синьо мастило от XX в

Правопис: Църковнославянски

2. (17r) . Молитва. Без връзка с Акатиста.
20. век.