Образци за подобни песнопения от XIX век, Зогр. 372

Общо наименование: Образци за подобни песнопения. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 372. Каталог: 372.
Плътна, леко грапава; в началото и края има подвързана по една тетрада от друга, по-тънка хартия двуглав орел, коронован с корона и мечове с инициали LAF; Полумесец в щит (фрагмент); 43 ff. 165 x 115 mm 120 x 70 mm (текст)
Фолиация: На л. 1‒32 ‒ с молив, към края са пропуснати няколко празни листа и на последния преди листа от форзаца стои обозначение „38“.
Добро общо състояние. Л. І‒V (празни, изписани с подписи, проби на перото и драсканици); Празни листове са също 31v–39v
114
Черно за текста, оранжево за заглавията и инициалите

На л. 1r – лентовидна заставка с геометризиран плетеничен орнамент. На л. 3r, 5v, 6v, 8v, 11r, 14v, 15r, 17, 18r, 18v, 19v, 21v, 23v, 26r – еднакво оформени заставки разделители с шнуровиден мотив; всички са рисувани с черно и оранжево мастило. На л. 28v – малък инициал в рамка, рисуван с виненочервено мастило.

Твърд картон, облечен с кафява кожа. Украса със сляп отпечатък. Върху лявата корица ‒ бордюр от растителен орнамент и кръст в средата на полето; върху дясната корица – бордюр от розети, в средата ‒ щемпел с Богородица Одигитрия в цял ръст.

Панарет Зографски (?)
Кирилица. Полуустав, дребен

Правопис: Църковнославянски

Допълнения към текста
  • (29v-31r) . По-късно са изписани от няколко ръце с мастило и молив началото на Пасхално песнопение (Ангелъ вопиѧше) и Богородичният догматик на глас първи Всемирнꙋю славꙋ), който е повторен и с молив; на л. 31r е началото на тропар за св. Козма Зографски, задраскан.
Приписки
  • (I–V, в долните полета, само recto) . По дума на листовете: Тия са подобни на отца Панарета зографскй (!)

По белите полета има разни бележки, най-вече имена и проби на перото.

  • (І) . Книга Адама Пантића Зограф; поклон од Панарета.
  • (ІІr‒ІІv) . С молив написани имена: Петъро Алексеечъ К[-нуи--]; Демитри Демитровъ и сметки, свързани с броя на светилници и прозорци.
  • (ІІІr) . С черно мастило: Господинъ Костадинъ Димитровъ Докторъ отъ Солонъ 30 септемвриа и др.
  • (ІVv) . Ръкописно и с виолетово мастило: Светится [н---тъ] Половец мене […] нет; по-долу: цифрите 1918 [година?]; с църковнославянски началото на тропара „Спаси, Господи“ и др.
19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.