Поучения за монаси върху текстове на Лествицата от XVIII век (конволют), Зогр. 374

Общо наименование: Конволют. Конкретно наименование: Ръкопис и печатна книга. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 374. Каталог: 374. Предишен каталог: 257. Предишен каталог: 211. Предишен каталог: 157. Предишна сигнатура: III.з.32. Предишна сигнатура: III.з.22.
146 ff.
В началото според оригиналната фолиация липсват 8 листа; корицата е износена и протрита, има и следи от вредители в края на ръкописа.

Картон, облечен с хартия, кожен гръб.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

1

Конкретно наименование: Поучения за монаси върху текстове на Лествицата.
Тънка, леко грапава Шапки (три?)(фрагмент); Корона с кон и контрамарка (СС(S)?) (фрагмент). 127 ff. 150 x 98 mm 115 x 75 mm (текст)
Фолиация: С молив ‒ оригинална буквена фолиация 9‒128 с червено и към края – и с черно мастило; печатната част е без фолиация, но на последния лист е отбелязан общият брой листове.
От половината на л. 124r словото е възстановено по-късно на друга хартия.
115Текст в рамки, двойни откъм външната страна или очертани с една линия; на л. 124r рамките са само от двете страни на текста.
Черно за текста, червено за заглавията, инициалите и указанията.

На л. 7v, 16r, 21r, 25v, 31r, 37v, 44r, 50v, 63v, 71r, 78r, 86r, 95r, 102r, 111v, 20r ‒ примитивно украсени инициали.

Двама книжовници

А.

(почти целия ръкопис) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, дребен

Правопис: Църковнославянски

Б.

(последните три листа) . Анонимен
Кирилица. Ръкописно писмо, ново

Правопис: Църковнославянски

1. (1r‒127r) . Поучения за монаси . Без начало. Започва с фрагмент от второто, поучение ‒ „За отказването от света“, което е без начало. Завършва със заглавието, на 20-то слово ‒ „За степените на покаяние“. Източник: Авторът на поученията (Л.1‒127) не е идентифициран. Поученията са върху мисли от Лествицата; наличните в ръкописа текстове обхващат отделни степени от съчинението на св. Йоан Синайски, като разширяват примерите му с парадигми от живота на други, по-късни отшелници и допълнителни морални внушения. Номерацията на словата тук не отговаря на номерацията в Лествицата; за една степен има повече от едно слово. Само две от поученията имат начала като съответните в Лествицата. Темите в поученията са: за отхвърлянето на суетния светски живот (върху Първа степен в Лествицата), за безстрастието (върху Втора степен), за странничеството (върху Трета степен), за послушанието (върху Четвърта степен) и за покаянието (върху Пета степен)..
Приписки
  • (на предния форзац, залепен за корицата) . С кирилски букви. Гръцкият текст на песнопението Иже херувими.
  • (на задния форзац) . С ново ръкописно писмо и черно мастило: Паску Паску/грешний Богъ да му прости/ греховете/ Паско.
18. век.

2

Ръкописът е подвързан с печатна книга: [л. 128‒146]: „Главы, преведенныѧ от книги нарицаемыѧ Рай о дѣянїи и житїи преподобныхъ отецъ, Ніломъ инокомъ, нѣцыи же глаголютъ Іѡною Геѡметромъ списаны быти ироелеїацки“. Книгата „Рай“ е сборник от 99 дидактически четиристишия, възхваляващи преимуществата на монашеския живот.