Последование на Панагията от 1851 г., Зогр. 378

Общо наименование: Последование на Панагията. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 378. Каталог: 378.
Плътна, леко грапава Три луни, контрамарка VC (фрагмент); 8 ff. 190 x 138 mm 130 x 78 mm (текст)
Фолиация: С молив: 1–8
Силно захабен от употреба; л. 3 и 4 (средата на тетрада) са отделени от книжното тяло, хартията върху дясната корица е няколко пъти подлепвана, износена от употреба, с липсващи части от горната хартия. Празни листове: 1, 7–8.
114
Черно за основния текст, червено и виненочервено за заглавията, инициалите и указанията.

Картон; лявата корица ‒ обвита с релефна хартия с щамповани растителни мотиви, върху мраморна хартия; дясната корица ‒ обвита с мраморна хартия; кожен гръб.

Двама книжовници

А.

(ff. 1r–6r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, едър, имитиращ печатно писмо

Правопис: Църковнославянски

Б.

(ff. 6v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, с по-тънко перо

Правопис: Църковнославянски

2. (6v) . Последование на Артоса (част). Само указанията към Последованието
Бележка на книжовника
  • (6r, под края на текста) . С червено: 1851го года̀
Поправки
  • (f. 5) . Късна ръка със син молив е задраскала „Бл҃гочести́выѧ и Правосла́вныѧ“ и „Па́вловича“ след „Їмпера́тора Нїкола́ѧ“ и ги е заменила с „и весъ цар.
  • (f. 5v) . с молив, прибавено: + и благодѣтели
1851. Зографска света обител . Споменават се зографските светци.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.